ยี่สิบสี่ ตุลา พาวิโยค
ชาวพุทธโศก อาลัย สุดใฝ่หา
เจ้าพระคุณ สมเด็จ สังฆราชา
ที่เคารพ บูชา สิ้นพระชนม์

ขอ "อภิสัมมานสักการะ" แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช...