ขอรับด้วยนะ เจริญพร
พระสุโชติ ธัมมโชโต
วัดเทียบศิลาราม บ้านหลักหินใหม่ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ