มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย


๏ ไม่ประมาท คือมี สติพร้อม
คอยหน่วงน้อม ธรรมคุณ ไม่ผลุนผลัน
ธรรมอันใด ไม่ดี หลีกหนีพลัน
ธรรมดีนั้น ยึดแน่น ไม่แคลนคลอน.

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด