มงคลที่ ๓๓ การเห็นอริยสัจ


๏ การรู้เห็น ความจริง สิ่งเที่ยงแท้
ไม่ผันแปร สี่ชนิด ไม่ผิดหลง
ตัดตัณหา มูลราก พรากทุกข์ลง
เป็นการส่ง ข้ามฟาก จากสาคร.

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด