ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: *8q*

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.01 วินาที

 1. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  บรรณานุกรม  พระพุทธโฆษาจารย์ สมันตปาสาทิกา นาม วินัยอัฏฐกถา ปฐโม ภาโค มหาวิภังควัณณนา กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๒๕/๒๕๑๕

  พระธรรมปิฏก พจนานุกรมพุทธศาสน์...
 2. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  ๓๑๑ สิกขาบท โดยแบ่งออกเป็น ๗ อย่าง คือ

  ๑. ปาราชิก มี ๔ สิกขาบท

  ๒. สังฆาทิเสส มี ๑๗ สิกขาบท

  ๓. นิสสัคคียปาจิตตีย์ มี ๓๐ สิกขาบท

  ๔. ปาจิตตีย์ มี ๑๑๖ สิกขาบท
 3. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  อกรณียกิจ ได้แก่ กิจที่บรรพชิตไม่พึงทำ มี ๘ อย่าง คือ

  ๑. ไม่พึงเสพเมถุน คือ การร่วมประเวณี

  ๒. ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้

  ๓. ไม่พึงทำลายชีวิตมนุษย์ให้ตกล่วงไป

  ๔....
 4. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  ต่อจากนั้น อนุสาวิกาจะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกัมมวาจาว่า

   “ข้าแต่แม่เจ้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สิกขมานามีชื่อย่างนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้ หากสงฆ์มีความพร้อมเพรียง...
 5. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  ๒.๓ ขั้นขออุปสมบท

  สตรีผู้เป็นสิกขมานารักษาสิกขาสมมติ ๖ ข้อ ครับ ๒ ปี ตามพระพุทธานุญาต และได้รับสมมติจากสงฆ์เพื่ออุปสมบทแล้วจึงสมควรได้รับการอุปสมบทต่อไปดังพระบรมพุทธานุญาตว่า
  ...
 6. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  ต่อจากนั้น ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถจะประกาศท่ามกลางสงฆ์ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่า

  ข้าแต่แม่เจ้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สามเณรีชื่อย่างนี้ เป็นสามเณรีของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์...
 7. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  สิกขาบททั้ง ๑๐ ข้อ เป็นการปฏิบัติขั้นมูลฐาน เตรียมตัวสามเณรีไว้เพื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น เป็นการทดสอบจิตใจและความอดทนในระยะแรกของสตรีผู้ปรารถนาจะบวชเป็นภิกษุ...
 8. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  ในพระไตรปิฎกบันทึกว่า สมัยที่พระสารีบุตรได้รับพระพุทธานุญาตให้อุปสมบทราธพราหมณ์พระสารีบุตรทูลถามว่า “จะให้พราหมณ์นั้นอุปสมบทอย่างไร” พระองค์จึงทรงตรัสว่า...
 9. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  อุปสัมปทา คือ การรับเข้าหมู่ หรือ วิธีบวชในพระพุทธศาสนา หมายถึง การให้กุลบุตรบวชเป็นภิกษุ หรือให้กุลธิดาบวชเป็นภิกษุณี วิธีอุปสมบท หรืออุปสัมปทาในพระพุทธศาสนามี ๘ วิธีคือ

  ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา...
 10. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  พระนางมหาปชาบดีโคตมี ตรัสตอบว่า “ข้าแต่พระอานนท์ ดิฉันยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ไม่ละเลยตลอดชีวิต เปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ของแต่งตัว อาบน้ำสระศีรษะแล้วได้ดอกบัว พวกดอกมะลิ...
 11. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  พระอานนท์เถระ ได้กราบทูลขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอให้สตรีได้บรรพชาในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วเถิด พระเจ้าข้า”

  พระผู้มีพระภาคเจ้า...
 12. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  ๓. ทูเตนอุปสัมปทา[๑๐]

  วิธีนี้ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุณีอุปสมบทอย่างเดียวกับวิธีอัฏฐวาจิกาทุกอย่าง ต่างแต่ผู้ปรารถนาจะบวชไม่สามารถไปรับอุปสมบทในสำนักของภิกษุได้ด้วยตนเอง...
 13. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  Re: ประวัติของภิกษุณี

  ครุธรรม คือ ธรรมอันหนัก เป็นหลักปฏิบัติสำหรับนางภิกษุณีที่จะต้องปฏิบัติตลอดชีวิต

  มี ๘ ข้อ ได้แก่

  ๑. ภิกษุณีแม้บวชได้ ๑๐๐ พรรษา ก็ต้องกราบภิกษุแม้ผู้บวชในวันเดียว

  ๒....
 14. ตอบกลับ
  14
  เปิดอ่าน
  29,319

  ประวัติของภิกษุณี

  ประวัติของภิกษุณี

  โดย...พระปิฏกโกศล ( นิกร มโนกโร ป.ธ. ๙ )  คำว่า ภิกษุณี หมายถึงผู้หญิงที่ได้รับการอุปสมบทหรือพระผู้หญิงในพระพุทธศาสนา เป็นบริษัทฝ่ายบรรพชิตคู่กับภิกษุ...
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14