ธาตุวิภังคสูตร : สูตรว่าด้วยการแจกธาตุhttp://youtu.be/nRQ1iCPJ9iU

บทสรุป

พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธ เสด็จแวะพัก ณ
กรุงราชคฤห์ ทรงอาศัยที่อยู่ของช่างหม้อชื่อภัคคะพักแรมคืน .