ประเพณีบุญผะเหวด (พระเวส) ร้อยเอ็ด

http://www.prapayneethai.com/th/data/file-pic/tradition/north_east/thnetra12001/main.jpg


ช่วงเวลา วันเสาร์ของสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม

ความสำคัญ...