ราชชาดก ความจริงที่ไม่ควรพูด

http://www.dhammathai.org/chadoknt/pic/nt222.gif


ในสมัยหนึ่ง พระเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารถภิกษุรูปหนึ่ง...