ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: MindMind

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.00 วินาที

 1. Re: อานาปานสติ สติปัฏฐาน 4 (พุทธวจน : มรรควิธีที่ง่าย)

  วีดีโอ พุทธวจน การปฏิบัติ
  เรื่อง
  -การปฏิบัติสติปัฏฐาน๔
  -อานาปนสติ ๑๖ ขั้นตอนของพระพุทธเจ้า
  -การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  http://truthoflife.fix.gs/index.php?topic=7924.0
 2. อานาปานสติ สติปัฏฐาน 4 (พุทธวจน : มรรควิธีที่ง่าย)

  อานาปานสติ สติปัฏฐาน4
  (พุทธวจน : มรรควิธีที่ง่าย)

  ภิกษุทั้งหลาย !
  ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างไรเล่า
  จึงทำสติปัฏฐานทั้ง 4 ให้บริบูรณ์ได้ ?

  ...
 3. ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๒ (พระสารีบุตรผู้มีธรรม ๗ ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทา๔)

  ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๒

  [๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ
  ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่
  ธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ
  ...
 4. กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อย่างไหนมีโทษมากกว่ากัน

  กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อย่างไหนมีโทษมากกว่ากัน

  http://www.youtube.com/v/H19j9xycGhw?version=3&hl=th_TH

  http://www.watnapp.com/audio
  http://media.watnapahpong.org/videos
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4