การแข่งเรือพิมาย นครราชสีมา

http://www.prapayneethai.com/th/data/file-pic/tradition/north_east/thnetra11501/main.jpg


ช่วงเวลา หลังวันออกพรรษา แต่ไม่เกินวันเพ็ญเดือนสิบสอง

ความสำคัญ...