๏ แรงที่ก้าวเท้าที่แกร่งจงแผลงฤทธิ์
จากแรงคิดมุ่งฝันสู่วันใหม่
จงเต็มเปี่ยมด้วยพลังที่ตั้งใจ
อย่าปล่อยให้ความท้อมาก่อฟืน

๏ อุปสรรคคือรางวัลอนันต์ค่า
เป็นสิ่งท้าให้แสดงสุดแรงฝืน...