เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระโสณโกฬิวิสเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร


http://youtu.be/auGxHNEVvNg

ให้เสียงโดย : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
...