พระสกุลาเถรี
เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีทิพยจักษุ
พระสกุลาเถรี เกิดในตระกูลพราหมณ์ ผู้มีฐานะอยู่ในขั้นมหาเศรษฐี บิดามารดาตั้งชื่อว่า
“สกุลา”...