กันทคลกชาดก นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น

http://www.dhammathai.org/chadoknt/pic/nt230.gif


ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี...