http://www.youtube.com/watch?v=KAezNKwTaTE&feature=g-upl
ความปรารถนา

ความปรารถนานั้นมันพาขาเดินไป ดับความปรารถนาเสีย ดับความต้องการเสีย
แล้วมานั่งเพ่งพินิจพิจารณาตั้งแต่เราเกิดมา...