นันทิวิศาลชาดก โคนันทิวิสาล

http://www.dhammathai.org/chadoknt/pic/nantiwisan.gif


ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วันเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพวกภิกษุฉัพพัคคีย์...