การเผาศพแบบนี้ผมว่าน่าจะก่อนพุทธกาลนะครับเพราะก่อนเจ้าชายสิทธัตถะ(พระพุทธเจ้า)
จะออกบวชทรงเห็นเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บ(คนตายกำลังโดนเผาอยู่นั้นเอง)
แต่ก็สาธุ...