พรปีใหม่ ๒๕๖๑
จาก พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร.
เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม

https://i.pinimg.com/564x/fd/65/b8/fd65b8efe0d0461e41674571b40e0c0c.jpg

...