ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระธรรมเจ้าทุก ๆ พระธรรมขันธ์ พระอริยสงฆ์ และท่านทั้งหลายผู้กำลังแสวงหาความเจริญทั้งสิ้น

ขอเจริญพรแด่ญาติโยมทั้งหลาย ทุกวันนี้เราทุกท่านสวดมนต์ไหว้ ทำบุญตักบาตร...