ค่ายอบรมคุณธรรม ปวช1 ร.ร. พาณิชย์ จ.ลำปาง 20-22 พ.ย. 2551