• บาปเปรียบเหมือนไฟ บุญเปรียบเหมือนน้ำ น้ำเอาไปอาบเวลาไหนก็เย็นเวลานั้น ไฟไปจับเวลาไหนก็ร้อนเวลานั้น


• ตูลีตะ ตูลีตังสีคะ สีคัง รีบๆ ด่วนๆ รีบทำคุณงามความดีเสีย ทานไม่มีก็ให้รีบทำ ศีลไม่มีก็ให้รีบรักษา ภาวนาไม่มีก็ให้รีบเจริญ ทำให้เกิดให้มีขึ้น


• ชีวิต คือการต่อสู้ จงเป็นอยู่ด้วยความอดทน อุปสรรคคือความสำเร็จ


• รูปร่างกายของเราเป็นของตาย เพราะอยู่ได้ด้วยของตาย ปลาทูปูเค็ม ขนม ต้มไก่ เป็นของตายทั้งนั้น


• มันง่าว (โง่) ตั้งแต่โคตรพ่อ โคตรแม่ โน้น โคตรพ่อคือหยัง คือท้าวอวิชชา โคตรแม่คือหยัง คือนางตัณหา


• พระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้ว สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าพระองค์ แต่พวกเราก็ยังไปไม่ได้ ไม่รู้ไปหลงอยู่ที่ไหน


• ให้มีความศรัทธาความเชื่อว่า บาปมีจริงบุญมีจริง สวรรค์มีจริงนรกมีจริง ทำดีได้ดีจริง ทำชั่วได้ชั่วจริง


• ปากเป็นเอก เลขเป็นโท ตัวหนังสือเป็นตรี คุณความดีเป็นตรา ปากดีเป็นเงินเป็นทอง ปากไม่ดีเสียเงินเสียทอง• ความตายมันบ่เตือนให้รู้ล่วงหน้า มันตายได้ทุกเวลา ทุกนาทีทุกชั่วโมง ตายเข้าโลงอ้าปากก็หวอ


• พวกเรานี้มีโชคดี มีวาสนาดี ที่ได้เกิดมาแล้ว ได้พบปะธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบปะธรรมะคำสั่งสอนของพระอริยะเจ้า มีหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น


• จะรู้ได้เพราะสติ จะละได้เพราะปัญญา
รู้ใน รู้ละ รู้นอก รู้ยึดถือ
ปริยัติ เรียนรู้คัมภีร์ ปฏิบัติดี รู้ทันกิเลส ปฏิเวธ รู้แล้ว ละวาง


• ศีลเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง
ความดีทุกอย่างเกิดจากศีล
ความสงบ เยือกเย็น ทุกอย่างเกิดจากสมาธิ
จะละกิเลสได้ด้วยกำลังสติปัญญา


• อารักขธรรมฐาน พระพุทธเจ้าให้เจริญเป็นนิจ มี ๔ อย่าง พุทธานุสติ เมตตา อสุภะ มรณะ

ให้ทำใจให้เย็นเหมือนน้ำ ทำใจดีเหมือนน้ำ น้ำมันดี ดีอย่างไร ใครด่าก็เฉย ใครนินทาก็เฉย ขี้รดก็เฉย เยี่ยวรดก็เฉย ทำใจอย่างนั้น จึงจะได้ธรรมะ ปล่อยวาง เขาว่าดีก็คืนให้เขา ไม่ต้องรับเอา เขาว่าไม่ดีก็คืนให้เขา เอามาทำไม เขายกก้อนไฟมาให้เรา เราไม่เอาทั้งนั้นแหล่ะ นินทาก็เป็นไฟ สรรเสริญก็เป็นไฟ ไฟทั้งนั้นแหล่ะ พระพุทธเจ้าท่านให้ละ ดีก็ไม่เอาของใครทั้งนั้น ชั่วก็ไม่เอาของใคร

http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=21471