ปัญหาที่พบบ่อย

สถานที่ประกาศผล

ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องเตรียม

แบบการกรอกที่ถูกต้อง

ส่งเอกสารที่เตรียมพร้อมทั้งหมดไปที่..
สำนักงานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร
วัดสังเวชวิศยาราม
เลขที่ ๑๑๐ ถนนสามเสน ๑ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐