คาถาพระยายม
เป็นคาถาของท่านพยายมอีกบท คาถานี้รักษาโรคไม่หาย กันไม่ให้ตายก็ไม่ได้
แต่สามารถระงับทุกขเวทนาได้ ก่อนจะว่าให้จุดธูป 5 ดอก จุดเทียน 1 เล่มมีดอกไม้
ก็ใช้ได้ และนึกถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เสียก่อน และพยายมด้วย แล้วเป่าที่ศีรษะ
ของผู้ป่วยค่อยๆเบาๆโดยนั่งทางด้านเหนือศรีษะ
ของเขา นึกขอให้ทุกขเวทนาระงับไป
คาถามีอยู่ว่า
"นะโมพุทธายะ"

วีระพงษ์ สุขไชย