1 บุคคลผู้ซึ่งจะประสบผลสำเร็จในกิจการงานทั้งหลายทั้งปวงนั้น จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 ประการคือ

กรรม - ต้องเป็นผู้ประกอบกุศลกรรม คือกรรมที่ดีทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ปัญญา - ต้องเป็นผู้รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรอง พิจารณาหาเหตุผลทั้งในด้านดี ด้านเสีย ในการประกอบกิจการงานทั้งหลาย
วิริยะ - ต้องเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร บากบั่นพากเพียร พยายามกระทำกิจการงานทั้งหลาย ที่ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองแล้ว โดยไม่เหนื่อยหน่ายหรือย่อท้อ


2 เมตตาธรรม เท่านั้นที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้

3 เข้าไปอยู่ที่เมืองใด ต้องกระทำให้เหมือนคนในเมืองนั้น

4 การกระทำอันใด จะเป็นบุญหรือบาป ขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นใหญ่

5 บุคคลผู้ยึดมั่นอยู่ในศีลและหมั่นสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอ ย่อมสำเร็จประโยชน์

6 บุคคลกระทำกรรมอันใดไว้ ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น

7 เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้ว เราย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ จงพยายามกระทำปัจจุบันและอนาคตของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกัน

8 ในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั้น เราต้องระวังในเรื่อง "อุปาทาน" ให้มากที่สุด

9 สิ่งใดก็ตาม เมื่อเราได้พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วว่า ไม่ขัดต่อหลักคำสั่งสอนในบวรพุทธศาสนา ก็จงกระทำไปเถิด พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามไว้


http://www.teenee.com/