พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
................................................................................


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ตั้งอยู่ริมสนามหลวง ท่าพระจันทร์ เลขที่ 3
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02-222-6011, 02-222-4981


พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

-- มีการสอนการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน นั่งกรรมฐาณ เดินจงกรม
ตามแนวของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย คณะ 5

-- มีการสอนการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน นั่งกรรมฐาณ เดินจงกรม
ตามโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ตามแนวของคุณแม่สิริ กรินชัย
โดยพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)


พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
http://www.dhammajak.net/forums/view...p?f=13&t=19975

ประวัติและปฏิปทาพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11506

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สังคมที่มีแต่ ‘ให้’
http://www.dhammajak.net/forums/view...p?f=24&t=19606

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อีกหนึ่งความหวังของเด็กไทย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15420

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ขอขอบคุณทีม่าคะ http://www.dhammajak.net/board/viewt...47ed552f6105a3