หน้า 2 จากทั้งหมด 20 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 123412 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 197

กระทู้: ธรรมเตือนใจ

 1. #11

  Re: ธรรมเตือนใจ

  เข้าห้องสนทนา (คลิก)

  กรรมย่อมมีกาลเวลาให้ผล


  แม้คนผู้ทำบุญ

  ย่อมเห็นบาปว่าดี ตลอดกาลที่บาปยังไม่เผล็ดผล

  แต่เมื่อใดบาปเผล็ดผล เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่ว

  ฝ่ายคนทำกรรมดี ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว

  ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ดผล

  แต่เมื่อใดกรรมดีเผล็ดผล เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดี.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

  เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 2  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 2. #12

  Re: ธรรมเตือนใจ

  เสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุด


  [๗๙] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  ความเสื่อมแห่งโภคะมีประมาณน้อย

  ความเสื่อมแห่งปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลาย.

  [๘๐] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  ความเจริญด้วยโภคะมีประมาณน้อย

  ความเจริญด้วยปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งหลาย

  เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า

  เราทั้งหลายจักเจริญโดยความเจริญปัญญา

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แล.

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต

  เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 143


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 3. #13

  Re: ธรรมเตือนใจ

  พรมหมจรรย์


  พ. ก็เราจะบอกวัตรแห่งคฤหัสถ์แก่เธอทั้งหลาย

  สาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จ

  สาวกผู้รู้แจ้งพึงเว้นอพรหมจรรย์

  เหมือนบุคคลเว้นหลุมถ่านเพลิงที่ไฟลุกโชนฉะนั้น

  แต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์

  ก็ไม่พึงก้าวล่วงภรรยาของผู้อื่น.


  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต

  เล่ม ๑ ภาค ๖- หน้าที่ 360 ธรรมิกสูตร


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 4. #14

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าน้อย


  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า

  บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง

  แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำ

  ที่ตกลงมา(ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด

  ธีรชน (ชนผู้มี ปัญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ

  ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

  เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓- หน้าที่ 2
  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 5. #15

  Re: ธรรมเตือนใจ

  สถานที่ควรสังเวช


  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  สถานที่ควรเห็น

  ควรให้เกิดความสังเวชแห่งกุลบุตรผู้มีศรัทธา ๔ แห่งนี้

  ๔ แห่งเป็นไฉน ?

  พระตถาคตประสูติ ณ ที่นี้

  พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ที่นี้

  พระตถาคตทรง ประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ณ ที่นี้

  พระตถาคตปรินิพพานด้วนอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นี้

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต

  เล่ม ๒ - หน้าที่ 315 สังเวชนียสูตร


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 6. #16

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


  ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ

  เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี.

  ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

  ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

  นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว

  ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปทุคติ ดังนี้.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์

  เล่ม ๙ ภาค ๒- หน้าที่ 341  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 7. #17

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ใครจะรู้เวลาตาย


  อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญฺา มรณํ สุเว

  น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา

  ควรทำความเพียร ในวันนี้ทีเดียว

  ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้

  เพราะการผัดเพี้ยนความตายอันมีเสนาใหญ่นั้น

  ของเราทั้งหลายมีไม่ได้เลย

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก

  เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ 320


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 8. #18

  Re: ธรรมเตือนใจ

  เตือนด้วยพระธรรม


  บุคคลผู้ทำกรรมไม่สมควร เมื่อถูกตักเตือนว่า

  ท่านทำกรรมไม่ควรแล้ว

  จะโกรธโดยส่วนเดียวก็ตาม หรือไม่โกรธก็ตาม.

  อีกอย่างหนึ่งเขาจะเขี่ยทิ้งเหมือนกำแกลบหว่านทิ้งก็ตาม

  แต่ว่าเมื่อเรากล่าวคำเป็นธรรมอยู่

  ขึ้นชื่อว่าบาปย่อมไม่มี.


  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก

  เล่ม ๓ ภาค ๕ - หน้าที่ 329 คันธารชาดก


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 9. #19

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ผู้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น


  พ. ดูก่อนภิกษุ บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากในธรรมวินัยนี้

  ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตน

  ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น

  ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น

  เมื่อคิด ย่อมคิดเพื่อเกื้อกูลแก่ตน เกื้อกูลแก่ผู้อื่น

  เกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น และเกื้อกูลแก่โลกทั้งหมดทีเดียว

  ดูก่อนภิกษุ บุคคลเป็นบัณฑิตมีปัญญามากอย่างนี้แล.

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต

  เล่ม ๒ - หน้าที่ 455 อุมมังคสูตร  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 10. #20

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ควรบูชาพระบรมสารีริกธาตุ


  ท้าวมฆวานเทพกุญชร ผู้เป็นอธิบดีในสวรรค์ ชั้นไตรทศ

  ได้ตรัสคำนี้กะมาตลีเทพสารภีว่า

  ดูก่อนมาตลี ท่านจงดูผลแห่งกรรมอันวิจิตรน่าอัศจรรย์นี้

  ไทยธรรม(ของที่ให้)ที่เทพธิดานี้กระทำแล้ว

  ถึงจะน้อย บุญก็มีผลมาก

  เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้า

  หรือในสาวกของพระองค์ก็ตาม ทักษิณาไม่ชื่อว่าน้อยเลย

  มาเถิด มาตลี แม้ชาวเราทั้งหลาย

  ก็ควรจะพากันบูชาพระบรมธาตุของพระตถาคต

  ให้ยิ่งยวดขึ้นไป เพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ

  เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 383 ปีตวิมาน


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

ถ้าท่านชอบใจก็ไลค์ โลด...
หน้า 2 จากทั้งหมด 20 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 123412 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ ปิด
 • HTML สถานะ ปิด