หน้า 3 จากทั้งหมด 20 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1234513 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 30 จากทั้งหมด 197

กระทู้: ธรรมเตือนใจ

 1. #21

  Re: ธรรมเตือนใจ


  รายนามผู้บริจาคปัจจัย
  บริษัทที่สามัคคีกัน


  บริษัทที่สามัคคีกัน เป็นอย่างไร ?

  ในบริษัทใด ภิกษุทั้งหลาย พร้อมเพรียงกัน ชื่นบานต่อกัน

  ไม่วิวาทกัน (กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)

  เป็นประหนึ่งว่านมประสมกับน้ำ

  มองดูกันและกันด้วยปิยจักษุ (คือ สายตาของคนที่รักใคร่กัน)

  บริษัทนี้เรียกว่า บริษัทที่สามัคคีกัน

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต

  เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 482 ปริสาสูตร


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 2. #22

  Re: ธรรมเตือนใจ

  การให้ย่อมเจริญด้วยบุญ


  บุคคลผู้ยังใจให้เลื่อมใส

  ให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรม

  ย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสอง

  ของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือน คือ

  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน

  และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ

  การบริจาคของคฤหัสถ์ดังกล่าวมานั้น ย่อมเจริญบุญ

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

  เล่ม ๓ - หน้าที่ 667 อิณสูตร


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 3. #23

  Re: ธรรมเตือนใจ

  เพื่อสำรวมและเพื่อละกิเลส


  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  พรหมจรรย์นี้ ภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชน

  ไม่อยู่ประพฤติเพื่อประจบคน

  ไม่อยู่ประพฤติเพื่ออานิสงส์ คือ ลาภ สักการะ ความสรรเสริญ

  ไม่อยู่ประพฤติ ด้วยคิดว่า ชนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  ที่แท้พรหมจรรย์นี้

  ภิกษุย่อมอยู่ประพฤติเพื่อการสำรวมและเพื่อการละ.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก

  เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ 207 ปฐมนกุหนาสูตร


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 4. #24

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ควรนิ่ง แม้รู้อยู่ก็ไม่พูด


  พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคาถานี้แล้ว

  จึงรับสั่งถามพระอานนทเถระว่า ดูก่อนอานนท์

  ภิกษุทั้งหลายถูกคำว่าเย้ยหยันอย่างนี้แล้วพูดอย่างไร.

  กราบทูลว่า มิได้พูดอะไรเลย พระเจ้าข้า.

  ตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ เราเป็นผู้มีศีลมิใช่หรือ

  เพราะฉะนั้นควรนิ่งในเรื่องทั้งหมด

  แม้รู้อยู่ก็ไม่พูด เพราะคนพาลกับบัณฑิตเข้ากัน ไม่ได้.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต

  เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 715 อรรถกถาทุฏฐัฏฐกสูตร  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 5. #25

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ดุจพระจันทร์ซึงพ้นแล้วจากเมฆ


  ผู้ใด เมื่อก่อนประมาท ภายหลังผู้นั้นไม่ประมาท

  เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น

  ผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้ว ย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศล

  ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น

  ภิกษุใดแล ยังเป็นหนุ่ม ย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนา

  ภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง

  ดุจพระจันทร์ซึงพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น.

  พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

  เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 150


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 6. #26

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ท่านทั้งหลายอย่าประมาท


  พวกชนที่เป็นพาลทรามปัญญา

  ย่อมประกอบตามซึ่งความประมาท

  ส่วนนักปราชญ์ทั้งหลาย

  ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้

  เหมือนทรัพย์อันประเสริญ ฉะนั้น

  ท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาท

  พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

  เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 152


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 7. #27

  Re: ธรรมเตือนใจ

  เงินทองนั้นไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนเลย


  อนึ่ง เงินทองนี้ ทำให้เกิดความโลภ

  ความมัวเมา ความลุ่มหลง ความติดดังเครื่องผูก

  มีภัย มีความคับแค้นมาก เงินทองนั้นไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนเลย.

  นรชนเป็นอันมาก

  ประมาท มีใจเศร้าหมองแล้ว เพราะเงินทองเท่านี้

  จึงต้องเป็นศัตรู วิวาทบาดหมางกันและกัน.

  อาสวะทั้งหลาย ไม่ใช่หมดสิ้นไปเพราะเงินทองดอกนะ

  กามทั้งหลายเป็นอมิตร เป็นผู้ฆ่า เป็นศัตรู เป็นดั่งลูกศรเสียบไว้.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา

  เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 416 สุภากัมมารธิดาเถรีคาถา


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 8. #28

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ไม่ว่าเพศใด ปัญญาเกิดได้


  พระโสมาเถรีกล่าวว่า

  เมื่อจิตตั้งมั่นดี เมื่อญาณเป็นไปอยู่

  เมื่อเราเห็นแจ้งซึ่งธรรมโดยชอบ

  ความเป็นหญิงจะทำอะไรได้

  เรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแล้ว

  ทำลายกองแห่งความมืดได้แล้ว

  ดูก่อนมารผู้มีบาป ท่านจงรู้อย่างนี้

  ดูก่อนมาร ผู้กระทำซึ่งที่สุด ตัวท่านถูกเรากำจัดแล้ว.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา

  เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 111 โสมาเถรีคาถา


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 9. #29

  Re: ธรรมเตือนใจ

  เขามาอย่างใด ก็ไปอย่างนั้น


  สัตว์อันเขามิได้เชื้อเชิญ ก็มาจากที่นั้น

  เขามิได้อนุญาต ก็ไปจากที่นี้ เขามาจากที่ไหนกันแน่หนอ

  อยู่ได้ ๒-๓ วัน ก็ไปแล้วสู่ทางอื่นจากที่นี้ก็มี

  กำลังไปสู่ทางอื่นจากที่นั้นก็มี

  เขาละ [ตาย] ไปแล้ว

  ท่องเที่ยวอยู่โดยรูปของมนุษย์ จักไปก็มี

  เขามาอย่างใด ก็ไปอย่างนั้น

  จะคร่ำครวญเพราะเหตุนั้นไปทำไม.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา

  เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 208 ปัญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

 10. #30

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ผู้มีศีลและผู้ทุศีล


  ด้วยว่าผู้มีศีล มีความสำรวม ย่อมได้มิตรมาก

  ส่วนผู้ทุศีล ประพฤติแต่กรรมอันลามก ย่อมแตกจากมิตร

  นรชนผู้ทุศีล ย่อมได้รับการติเตียนและความเสียชื่อเสียง

  ส่วนผู้มีศีล ย่อมได้รับการสรรเสริญและชื่อเสียงทุกเมื่อ

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา

  เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หน้าที่ 425 สีลวเถรคาถา


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน

ถ้าท่านชอบใจก็ไลค์ โลด...
หน้า 3 จากทั้งหมด 20 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1234513 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ ปิด
 • HTML สถานะ ปิด