ธรรมเตือนใจ

กระทู้: ธรรมเตือนใจ

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  ธรรมเตือนใจ

  สตรีก็เป็นบัณฑิตได้


  มิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถาน

  แม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์

  ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้น ๆ.

  มิใช่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถาน

  แม้สตรีที่คิดความได้รวดเร็ว ก็เป็นบัณฑิตได้.

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา

  เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 178


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ความเจริญปัญญาประเสริฐที่สุด


  [๗๗] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  ความเสื่อมญาติมีประมาณน้อย

  ความเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลาย.

  [๗๘] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  ความเจริญด้วยญาติมีประมาณน้อย

  ความเจริญด้วยปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งหลาย

  เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า

  เราทั้งหลายจักเจริญด้วยปัญญา

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล.

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต

  เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ 143  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 3. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  อดทนต่อถ้อยคำได้


  จริงอย่างนั้น ติสสะ เธอว่าเขาข้างเดียว

  แต่เธอไม่อดทนต่อถ้อยคำ

  ข้อที่เธอว่าเขาข้างเดียว ไม่อดทนต่อถ้อยคำนั้น

  ไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตร

  ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา

  แต่ข้อที่เธอว่าเขาด้วย อดทนต่อถ้อยคำได้ด้วย

  นั่นแล สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตร

  ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา

  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒
  หน้าที่ 774 ติสสสูตร


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 4. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  แม้ตัวเราก็ไม่มี


  คนพาล ย่อมเดือดร้อนว่า

  บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่

  ทรัพย์ (ของเรา) มีอยู่

  ตนแลย่อมไม่มีแก่ตน

  บุตรทั้งหลายทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหน

  ทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
  เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่ 150 เรื่องอานนทเศรษฐี
  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 5. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  การกระทำตอบแทนแก่มารดาบิดา


  ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา

  ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา

  ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่

  ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา

  ยังมารดาบิดาผู้ทรามปัญญา

  ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล

  การกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว

  และทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา.

  พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต
  เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 358


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 6. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  บุคคลที่กตัญญูหาได้ยาก


  [๓๖๓] ๑๑๘. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  บุคคล ๒ จำพวกนี้หาได้ยากในโลก

  ๒ จำพวกเป็นไฉน คือ

  บุพพการีบุคคล ๑

  กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

  บุคคล ๒ จำพวกนี้แลหาได้ยากในโลก

  พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต
  เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 459


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 7. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  กำลังจะจากไป


  ยิ่งผ่านไปแต่ละวินาที แต่ละนาที แต่ละวัน

  บุคคลที่มีพระคุณ คือ บิดา มารดา และแม้ตัวเราเอง

  ก็ใกล้จะจากโลกนี้ไปทุกๆขณะ

  เวลาที่เหลืออยู่ ควรดูแล เลี้ยงดูท่านบ้าง

  แม้การให้ความสบายใจกับท่านในทางที่ถูกต้อง

  เมื่อท่านล่วงลับไปก็อุทิศกุศลให้  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 8. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  สละเวลาบ้าง


  ทุกท่านเมื่อเจริญวัยขึ้น

  ก็พบสิ่งใหม่ ทำภาระการงาน

  และมีครอบครัวใหม่ที่ต้องดูแล

  ให้เวลากับสิ่งต่างๆที่สำคัญ แต่หากมองย้อนไป

  ใครบ้างที่ให้กำเนิดเรา ดูแลเราจนเติบโต

  จึงควรให้เวลาบ้างกับบุคคลที่เคยให้กำเนิด

  และสละเวลาดูแลเอาใจใส่เราด้วยจิตเมตตา

  โดยไม่หวังผลตอบแทน
  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 9. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  วาจาสุภาษิต


  บุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อน

  และไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่น

  วาจานั้นแลเป็นสุภาษิต

  บุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รัก

  ที่ชนทั้งหลายชื่นชมแล้ว

  ไม่ถือเอาคำที่ชั่วช้าทั้งหลาย

  กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักแก่ชนเหล่าอื่น

  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

  เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 317


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 10. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: ธรรมเตือนใจ

  ไม่ละทิ้งสมมุติทางโลก


  พ. ภิกษุใดเป็นผู้ไกลจากกิเลส

  มีกิจทำเสร็จแล้ว มีอาสวะสิ้นแล้ว

  เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุด

  ภิกษุนั้นพึงกล่าวว่า เราพูดดังนี้บ้าง

  บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเราดังนี้บ้าง

  ภิกษุนั้นฉลาด ทราบคำพูดในโลก

  พึงกล่าวตามสมมติที่พูดกัน.

  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

  เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ 135 อรหันตสูตร


  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน