ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔ นี้ ขออำนวยอวยพรให้กัลยาณมิตรทุกท่าน มีความสุขกาย สุขใจ
ปราศจาก ทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวง
มั่งมี ศรี สุข เจริญรุ่งเรือง ในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ
ชอจงพลันสำเร็จ ด้วยอำนาจ คุณพระและกุศล ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ