สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

กระทู้: เชิญอ่าน พุทธสุภาษิต ที่ไพเราะและมีประโยชน์

 1. #1

  เชิญอ่าน พุทธสุภาษิต ที่ไพเราะและมีประโยชน์


  รายนามผู้บริจาคปัจจัย
  พุทธศาสนสุภาษิต

  พุทธศาสนสุภาษิต มีอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นเนื้อความสั้น ๆ ที่ทรงคุณค่า ให้ข้อคิด ข้อเตือนใจ ให้ผู้ที่ได้ศึกษาแล้ว มีความรู้ความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักธรรมประจำใจ เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ ในแนวทางที่ถูกที่ควร ตรงทาง อันจะนำไปสู่ความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิตของตน แล้วยังเป็นการเสริมสร้างสันติสุข ในสังคมโลกอีกด้วย

  • อัตตวรรค - หมวดตน
  • ตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง
  • จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น

  • อัปปมาทวรรค - หมวดไม่ประมาท
  • ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐสุด
  • ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย
  • ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์
  • คนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาท มักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับ
  ย่อมละทิ้งคนนั้น เหมือนม้าฝีเท้าเร็ว ทิ้งม้าไม่มีกำลังไป ฉะนั้น

  • กัมมวรรค - หมวดกรรม
  • กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคคติ
  • ความดี อันคนดีทำง่าย
  • ความดี อันคนชั่วทำยาก
  • ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลเป็นดี
  • ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
  • สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้
  • ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
  • ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า
  • บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
  ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว
  • ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
  • เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก
  เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้
  • ผู้ใดปรารถนาทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลัง
  ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ดุจมาณพ (ผู้ประมาทแล้วรีบ)หักไม้กุ่ม ฉะนั้น
  • ถ้าประสบสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ
  ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ ฉะนั้น
  • สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน
  ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข

  • กิเลสวรรค - หมวดกิเลส
  • บุคคลถูกลูกศรใดแทงแล้ว ย่อมแล่นไปทั่วทิศ ถอนลูกศรนั้นแล้ว ย่อมไม่แล่นและไม่จม
  • ผู้มีความเพียรไม่พึงนอนมาก พึงเสพธรรมเครื่องตื่น พึงละความเกียจคร้าน มายา
  ความร่าเริง การเล่น และเมถุนพร้อมทั้งเครื่องประดับเสีย
  • พราหมณ์ พระอริยเจ้าย่อมสรรเสริญผู้ฆ่าความโกรธ ซึ่งมีโคนเป็นพิษ
  ปลายหวาน เพราะคนตัดความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก
  • โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่ว ดุจขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ฉะนั้น
  • บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง (เพราะ) ทุกข์ทั้งหลาย
  ย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องอยู่ในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น
  • โลกถูกความอยากผูกพันไว้ จะหลุดได้เพราะกำจัดความอยาก
  เพราะละความอยากเสียได้ จึงชื่อว่าตัดเครื่องผูกทั้งปวงได้
  • ความอยากย่อมชักลากนรชนไป ความอยากละได้ยากในโลก
  สัตว์เป็นอันมากถูกความอยากผูกมัดไว้ ดุจนางนกถูกบ่วงรัดไว้ ฉะนั้น
  • โลกถูกตัณหาก่อขึ้น ถูกชราล้อมไว้ ถูกมฤตยูปิดไว้ จึงตั้งอยู่ในความทุกข์
  • ผู้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
  ผู้เห็นความสงัดในผัสสะทั้งหลาย ย่อมไม่ถูกชักนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย
  • ผู้ใดไม่กังวลว่า นี้ของเรา นี้ของผู้อื่น ผู้นั้น
  เมื่อไม่ถือว่าเป็นของเรา จึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มี ดังนี้

  • โกธวรรค - หมวดโกรธ
  • ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
  • ความโกรธก่อความพินาศ
  • ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมมีขึ้นเมื่อนั้น
  • ความโกรธทำจิตให้กำเริบ
  • ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
  ความโกรธ คือ ความกราดเกรี้ยว ขุ่นมัว ฉุนเฉียว ที่เกิดขึ้นแก่จิต เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหน้าตาทมึงตึง ย่อมจะเป็นคนดุร้าย ทำความพินาศให้แก่ตนเอง และผู้อื่น ทำให้เสื่อมลาภ ยศ และทรัพย์สิน ดังนั้น จงตัดมันเสียด้วยการเจริญขันติธรรม และเมตตาธรรม จึงจะอยู่เป็นสุข หน้าตาผ่องใส เป็นที่รักและเคารพของผู้อื่น เจริญยศ เจริญลาภ และทรัพย์สมบัติ ได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
  • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
  • คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
  • ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
  • ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม
  • ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้
  • พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ

  • ขันติวรรค - หมวดอดทน
  • ผู้มีขันติ ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น
  ผู้มีขันติ ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน
  • ขันติ ย่อมตัดรากแห่งบาปทั้งสิ้น
  ผู้มีขันติชื่อว่าย่อมขุดรากแห่งความติเตียนและการทะ เลาะกันได้
  • ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา
  และผู้มีขันติ ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง
  • ขันติเป็นประธาน เป็นเหตุ แห่งคุณคือศีลและสมาธิ
  กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญเพราะขันติเท่านั้น
  • ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ขันติเป็นตบะของผู้พากเพียร
  ขันติเป็นกำลังของนักพรต ขันตินำประโยชน์สุขมาให้
  • ความบริสุทธิ์ก็ดี ผู้ที่จะประเสริฐล้วนก็ดี ขันติและโสรัจจะก็ดี
  จะเป็นผู้เย็นสนิทก็ดี ย่อมไม่มีเพราะการชำระล้าง (ด้วยน้ำ)
  • เสนาแม้หมู่ใหญ่ พร้อมด้วยพระราชารบอยู่ ไม่พึงได้ประโยชน์ที่สัตบุรุษผู้มีขันติพึงได้
  (เพราะ) เวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลังนั้น ย่อมสงบระงับ

  • จิตตวรรค - หมวดจิต
  • จิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
  • จิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้
  • ผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบาก
  • พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมัน
  • ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ
  • โจรกับโจรหรือไพรีกับไพรี พึงทำความพินาศให้แก่กัน
  ส่วนจิตตั้งไว้ผิด พึงทำให้เขาเสียหายยิ่งกว่านั้น
  • มารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่น ไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้
  ส่วนจิตที่ตั้งไว้ดีแล้ว พึงทำเขาให้ดีกว่านั้น
  • ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด
  บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น
  • โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป
  สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียว
  • ผู้ใดทำกรรมชั่ว ล่อลวงเอาทรัพย์สมบัติพี่น้องพ่อแม่
  ผู้นั้นมีจิตชั่วร้าย ย่อมไม่มีความเจริญ แม้เทวดาก็ไม่บูชาเขา

  • ชยวรรค - หมวดชนะ
  • ผู้ชนะย่อมก่อเวร
  • การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง
  • รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
  • ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
  • ความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
  • ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี
  • พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ

  • ทานวรรค - หมวดทาน
  • เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี
  • การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ
  • คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน
  • ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
  • ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
  • ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข
  • ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
  • เมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ
  วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และ กำลังอันเลิศ ก็เจริญ
  • ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ให้สิ่งที่ดี ให้สิ่งที่ประเสริฐ
  ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศ ในภพที่ตนเกิด
  • ให้ทานเป็นต้นก่อน จึงได้สุขบัดนี้
  เหมือนรดน้ำที่โคนให้ผลที่ปลาย
  • ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง
  ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะ
  • ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ
  ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ
  • ผู้ใดไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ แต่ให้ทานในคนที่ควรให้
  เมื่อประสบปัญหา ย่อมได้พบผู้ช่วยเหลือ

  • ทุกขวรรค - หมวดทุกข์
  • สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง
  • ความจน เป็นทุกข์ในโลก
  • การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก
  • คนไม่มีที่พึ่ง อยู่เป็นทุกข์
  • ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
  • ทุกข์ ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล
  • การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นทุกข์
  • การพบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์
  • ธัมมวรรค - หมวดธรรม
  • ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม
  • ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้
  • ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
  • ผู้ประพฤติธรรม ไม่ไปสู่ทุคติ
  • ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่ทำบาป
  • พึงประพฤติธรรมให้สุจริต
  • เมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นในโลก
  พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้
  • ชนใดประพฤติธรรม ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้ว
  ชนเหล่านั้นจักข้ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ยาก
  • ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์
  ผู้นั้นพึงงดเว้นบาปทั้งหลาย แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง
  • จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอาฝ่ามือเด็ดบัวในฤดูแล้ง
  จงเพิ่มพูนทางสงบ (ให้ถึง)พระนิพพานที่พระสุคตแสดงแล้ว
  • ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ มีความเพียรติดต่อ บากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์
  ย่อมถูกต้องพระนิพพาน อันปลอดจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้
  • เรา (ตถาคต) ไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย
  นอกจากปัญญา ความเพียร ความระวังตัว และการสละสิ่งทั้งปวง

  • ปัญญาวรรค - หมวดปัญญา
  • ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
  • ปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐ สุด
  • คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
  • คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน
  ย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียน ทั้งตนและผู้อื่น

  • ปาปวรรค - หมวดบาป
  • ผู้ทำบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง
  เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน จึงเศร้าโศกและเดือดร้อน
  • แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำฉันใด
  คนเขลาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อย ๆ ก็เต็มด้วยบาปฉันนั้น
  • ถ้าฝ่ามือไม่มีแผล ก็พึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้
  ยาพิษซึมเข้าฝ่ามือไม่มีแผลไม่ได้ฉันใด บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้น
  • ควรงดเว้นบาปเสีย เหมือนพ่อค้ามีพวกน้อยมีทรัพย์มาก
  เว้นหนทางที่มีภัย และเหมือนผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้น

  • ปุญญวรรค - หมวดบุญ
  • บุญอันโจรนำไปไม่ได้
  • บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต
  • ความสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
  • บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
  • ผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้
  ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสอง
  เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น
  • ถ้าบุรุษจะพึงทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อย ๆ
  ควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
  • ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง
  แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด
  ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น

  • ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล
  • ชื่อว่าบัณฑิต ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล
  • บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่าง
  • บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
  • ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
  • คนฉลาดย่อมละบาป
  • คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ
  • ผู้ใดไม่พูดเป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษ
  • สัตบุรุษยินดีในการเกื้อกูลสัตว์
  • สัตบุรุษมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า
  • กลิ่นของสัตบุรุษย่อมหอมทวนลมได้
  • คนซึ่งรู้สึกตนว่าโง่ จะเป็นผู้ฉลาดเพราะเหตุนั้นได้บ้าง
  • อสัตบุรุษย่อมไปนรก
  • ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
  • ผู้เคารพย่อมมีผู้เคารพตอบ
  • ผู้ไหว้ย่อมได้รับไหว้ตอบ
  • ผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุข
  • คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
  • คนแข็งกระด้างก็มีเวร
  • มารดาบิดาเป็นที่นับถือของบุตร
  • มารดาบิดาท่านว่าเป็นบูรพาจารย์(ของบุตร)
  • สามีเป็นเครื่องปรากฏของสตรี
  • บรรดาภริยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟัง เป็นผู้ประเสริฐ
  • บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ
  • ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้
  • เมื่อเขาขอโทษ ถ้าผู้ใดมีความขุ่นเคือง
  โกรธจัด ไม่ยอมรับ ผู้นั้นชื่อว่า หมกเวรไว้
  • ผู้ที่มีมารดาบิดาเลี้ยงมาได้โดยยากอย่างนี้
  ไม่บำรุงมารดาบิดา ประพฤติผิดในมารดาบิดา ย่อมเข้าถึงนรก
  • ผู้มีปรีชาได้โภคะแล้ว ย่อมสงเคราะห์หมู่ญาติ
  เพราะการสงเคราะห์นั้น เขาย่อมได้เกียรติ ละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์
  • ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขลายังเข้าใจว่ามีรสหวาน
  แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น
  • ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ละเสียได้ด้วยกรรมดี
  ผู้นั้นย่อมยังโลกให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆ
  • บุคคลนั่งหรือนอน (อาศัย) ที่ร่มเงาต้นไม้ใด
  ไม่ควรรานกิ่งต้นไม้นั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวทราม
  • ผู้ใดย่อมเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม
  บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

  • มัจจุวรรค - หมวดมฤตยู
  • ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด
  • ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้
  • ทั้งคนมีคนจน ล้วนมีแต่ความตายเป็นเบื้องหน้า
  • ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งเขลา ทั้งฉลาด
  ล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตาย ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า
  • ผู้เลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโค ไปสู่ที่หากินด้วยพลองฉันใด
  ความแก่และความตาย ย่อมต้อนอายุของสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้น
  • ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งไปฉันใด
  สัตว์มีชีวิตทั้งปวง ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไปฉันนั้น
  • กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป
  ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น พึงทำบุญอันนำความสุขมาให้

  • มิตตวรรค - หมวดมิตร
  • มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน
  • สหายเป็นมิตรของผู้มีความต้องการเกิดขึ้นเนือง ๆ
  • ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง
  • ผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้
  • ภรรยาเป็นเพื่อนสนิท
  • ความเป็นสหายไม่มีในคนพาล
  • ถ้าได้สหายผู้รอบคอบ พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา

  • วาจาวรรค - หมวดวาจา
  • เปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ
  • วาจาเช่นเดียวกับใจ
  • คนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อน
  • คนโกรธมีวาจาหยาบ
  • ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ
  • ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน
  • ผู้ใดสรรเสริญคนควรติ หรือติคนที่ควรสรรเสริญ
  ผู้นั้นย่อมเก็บโทษด้วยปาก เขาไม่ได้สุขเพราะโทษนั้น

  • วิริยวรรค - หมวดความเพียร
  • คนขยันย่อมไม่พร่าประโยชน์ชั่วตามกาล
  • คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
  • ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย
  • คนที่ผลัดวันประกันพรุ่งย่อมเสื่อม ยิ่งว่ามะรืนนี้ยิ่งเสื่อม
  • ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
  ส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่า
  • ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย
  และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย
  แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นพุทธานุศาสนี
  • ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว
  ปรารภความเพียรตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก

  • สีลวรรค - หมวดศีล
  • ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา
  • ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน
  • ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
  เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นควรชำระศีลให้บริสุทธิ์
  • ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด
  ศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐสุด ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์
  • ศีลเป็นสะพานอันสำคัญ ศีลเป็นกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นอื่นยิ่งกว่า
  ศีลเป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐสุด เพราะศีล (มีกลิ่น)ขจรไปทั่วทุกทิศ

  • สุขวรรค - หมวดสุข
  • ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง
  • ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก
  • ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
  • นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
  • จะพึงมีความสุขเป็นนิตย์ ก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล
  • ผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุข
  • ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำสุขมาให้

  • เสวนาวรรค - หมวดคบหา
  • เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมา
  • เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักกันก็มักหน่าย
  • คบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้น
  • อยู่ร่วมกับคนพาลนำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู
  • ผู้คบคนเลวย่อมเลวลง
  • สมาคมกับคนพาลนำทุกข์มาให้
  • สมาคมกับสัตบุรุษนำสุขมาให้
  • ผู้ไม่คบคนชั่ว ย่อมได้รับสุขส่วนเดียว
  • ควรระแวงในศัตรู
  • แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ
  • ไม่ควรไว้ใจคนทำบาป
  • ไม่ควรไว้ใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
  • คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้
  แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด การคบกับนักปราชญ์ก็ฉันนั้น
  • คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา
  แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด การคบคนพาลก็ฉันนั้น
  • บัณฑิตพึงทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเป็นที่รัก
  มีปัญญาและเป็นพหุสูต เพราะการสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ
  • บุคคลควรคบผู้เลื่อมใสเท่านั้น ควรเว้นผู้ไม่เลื่อมใส
  ควรเข้าไปนั่งใกล้ผู้เลื่อมใส เหมือนผู้ต้องการน้ำเข้าไปหาห้วงน้ำฉะนั้น

  • ปกิณณกวรรค - หมวดเบ็ดเตล็ด
  • ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย
  • ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง
  • กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง
  • โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม
  • ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก
  • ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
  • ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
  • เมื่อรากยังมั่นคงไม่มีอันตราย ต้นไม้แม้ถูกตัด แล้วย่อมงอกได้อีกฉันใด
  เมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกกำจัดแล้ว ทุกข์นี้ย่อมเกิดร่ำไปฉันนั้น
  • การไม่ทำบาปทั้งปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม
  การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

  ขอขอบพระคุณ K.KASIN 2 มา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

  CREDIT BY http://www.larnbuddhism.com/webboard...ead.php?t=1135

  http://board.agalico.com/showthread.php?t=24100
  ก่อนเกิดใครเป็นเรา<br />เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร<br /><br />สิ่งที่ทำอยู่คือกรรมใหม่<br />ผลที่ได้รับคือกรรมเก่า<br /><br />ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยิน<br />มองในสิ่งที่ไม่เห็น<br />ทำในสื่งที่ไม่มี

 2. #2

  Re: เชิญอ่าน พุทธสุภาษิต ที่ไพเราะและมีประโยชน์

  [color=red]โมทนา สาธุ คะ พี่แปดคิว[/color


  ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

ถ้าท่านชอบใจก็ไลค์ โลด...

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ ปิด
 • HTML สถานะ ปิด