ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยารัตนมงคล (ศิลปะอินเดีย)

เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ

วัดศรีวนาราม

ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ด้วยวัดศรีวนารามได้ทำการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยารัตนมงคล เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นที่สักการบูชาเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย

งบประมาณทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ขนาดกว้าง 18.19 เมตร สูง 23.19 เมตร

ศิลปะแบบประเทศอินเดีย (พุทธยา) เป็นสถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านเจ้าภาพจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง สำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า มีดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรค ผล พินพาน เทอญ.

พระครูสาครสิริคุณ(หลวงพ่อเจริญ) เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม ประธาน

คณะกรรมการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมจัดงาน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี "พระมหาเจดีย์พุทธคยารัตนมงคล" เลขที่ 712-0-44386-0ติดต่อสอบถามที่ โทร. 081 - 7448189