10 ยอ

ยกยอเจ้านายตลอดเวลา เสนอหน้าหลังเวลางาน

ทางแก้ : ความก้าวหน้าจากการประจบเอาใจผู้ใหญ่
ไม่ใช่รากฐานที่มั่นคงของชีวิตการทำงานในระยะยาว