โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๕
ณ วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง ๑-๑๖ เมษายน ๒๕๕๕