ททท.จัดงานมหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลกฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

กระทู้: ททท.จัดงานมหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลกฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว Sri Visuthi Mongkol

  Sri Visuthi Mongkol said:

  ททท.จัดงานมหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลกฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดงาน “มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก” ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีแนวคิดที่จะจัดงานวัน“วิสาขบูชาโลก” ขึ้นให้ยิ่งใหญ่และเป็นสากล ในรูปแบบกิจกรรมที่สื่อถึงความมหัศจรรย์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาครั้งนี้ และในปี 2555 นี้ ยังตรงกับปีแห่งการฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งพุทธชยันตี หรือการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสาเหตุที่เลือกจัดงานที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดครปฐม เนื่องจากเป็นสถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยรูปแบบการจัดงานกำหนดภายใต้ธีม “ดอกบัว” เนื่องจากเป็นดอกไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้ในการกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัย โดยไฮไลท์ภายในงานแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย

  ๑.พิธีเปิดด้วยขบวนแห่ยิ่งใหญ่ “มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา” เพื่อร่วมกันแสดงออกของความศรัทธาและร่วมกันสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยพิธีเปิดงานในวันที่ ๑ มิถุนายน จะมีการจัดขบวนแห่ “มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา” เพื่อสักการะพระปฐมเจดีย์ศรีนัครา นำเสนอตำนานพระปฐมเจดีย์ทั้ง 3 ยุค ซึ่งจัดว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทย โดยขบวนจะเริ่มเดินจากพระราชวังสนามจันทน์ผ่านตัวเมืองนครปฐมมายังองค์พระปฐมเจดีย์ หลังจากนั้นจะมีการสวดของพระสงฆ์ 120 รูปจาก 5 ประเทศ ได้แก่ จากประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เวียดนามและจีน
  ๒.“มหัศจรรย์ใบโพธิ์” เชิญประชาชนมีส่วนร่วมหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ โดย ททท.ได้จัดเตรียมใบโพธิ์
  (ทองเหลือง) ๖,๐๐๐ ใบ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เขียนชื่อ นามสกุล เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว โดยจะนำใบโพธิ์ทั้งหมดไปหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันวิสาขบูชา) ซึ่งจะนำไปถวายให้วัดพระปฐมเจดีย์ให้ประชาชนร่วมสักการะต่อไป
  ๓.การแสดงแสง สี เสียง “ย้อนรอยตำนานพระปฐมเจดีย์” ในวันที่ ๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาแสดง ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยแบ่งเนื้อหาของการแสดงเป็น ๓ เป็นองค์ คือ
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนามาในดินแดน สุวรรณภูมิ สมัยสุวรรณภูมิ
  ย้อนตำนานการก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ เรื่องพญากง พญาพาน สมัยสุวรรณภูมิ
  ยุคความเรืองรองขององค์พระปฐมเจดีย์ ในรัชกาลที่ ๔-๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
  ๔.เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์, เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแก่ในหลวง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งพุทธชยันตี และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ร่วมกัน
  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงาน ได้แก่
  นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งพระพุทธเจ้า” จัดแสดงในรูปแบบ Installation Art โดยใช้เทคนิคแบบสื่อผสมผสาน โดยจะฉายเวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ชั่วโมงละ 2 รอบ/รอบละ 15 นาที ซึ่งภายในโซนนิทรรศการจะจัดจำลองป่า เนื่องด้วยสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ล้วนเกิดในป่า แบ่งออกเป็น ๔ องค์ ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและปรินิพาน
  กิจกรรม ๕ กิจกรรมออมบุญ : ๕ มหัศจรรย์ ๕ มงคล ๕ บุญ ประกอบด้วย ๑.นั่งวิปัสสนา ๒.กิจกรรมเส้นทางบุญ ๓.สักการะองค์พระสารีริกธาตุ ๔.กิจกรรมสอยดาว ทายปริศนาธรรมของทางวัด และ ๕.การร่วมห่มองค์พระปฐมเจดีย์/เขียนใบโพธิ์ทอง รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดโคมแขวน ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชา” โดย Panasonic ซึ่งผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ ทาง www.lumixfriends.com ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการจัดแสดงภาพถ่ายพระปฐมเจดีย์ ภายใต้แนวคิด แรงศรัทธา โดยจัดแสดงภาพถ่ายพระปฐมเจดีย์ในทุกยุค ทุกสมัย จาก ช่างภาพทั่วไป นำผลงานมาแสดงภายในงาน
  ทั้งนี้ นอกจากการจัดงาน “มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก” ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ แล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้เข้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในสังฆราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาขึ้น เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ อีกด้วย
  จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้
  (ม.มู. ๑๒/๖๔)
   
 2. รูปส่วนตัว Sri Visuthi Mongkol

  Sri Visuthi Mongkol said:
  “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวันเดียวกัน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี และในปี 2555 นี้ ถือเป็นปีที่มีความพิเศษ กล่าวคือเป็นปีที่ครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยในทุก 100 ปี จะมีการฉลองที่เรียกว่าพุทธชยันตี หรือเรื่องราวแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง อันทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก และในปีนี้ประเทศไทยและประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลก ได้จัดเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ กิจกรรมมากมายถูกจัดขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีองค์พระปฐมเจดีย์ที่เป็นพุทธศาสนสถานแห่งแรกที่เกิดขึ้นในดินแดนสุวรรณภูมิจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมงาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก” ขึ้น ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2555 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วม อาทิ
  - การจัดนิทรรศการ "มหัศจรรย์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
  - การรับฟังการบรรยายธรรม และการปฏิบัติธรรม
  - ศรัทธาแห่งธรรม การจารึกใบโพธิ์ทองอธิษฐาน
  - เส้นทางบุญ 5 มหัศจรรย์ 5 มงคล 5 บุญ
  - การจัดแสดงแสงเสียง ชุด “ย้อนรอยองค์ตำนานปฐมเจดียื”
  - การประกวดโคมแขวนและการประกวดภาพถ่ายในงาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก”
  พร้อมพบกิจกรรมพิเศษ
  วันที่ 1 มิ.ย. 2555 - ชมขบวนแห่และพิธีเปิดงานที่งดงาม
  วันที่ 3 มิ.ย. 2555 - ร่วมเสริมบุญห่งผ้าองค์พระปฐมเจดีย์
  วันที่ 4 มิ.ย. 2555 -ร่วมหล่อพระพระพุทธรูป "ปางตรัสรู้",ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน,ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามคืน
  จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้
  (ม.มู. ๑๒/๖๔)