เราสร้างดวง

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลดเสียงอ่านโดย
คุณสุธีรา จากจังหวัดนครราชสีมา
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน