กลอนแปด : วันพระ


เสียงระฆัง กังวาน เช้าวันพระ พุทธมา มกะ ตระเตรียมของ


เครื่องคาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียนทอง หัวใจพอง ปองผล กุศลบุญ


ต่างเดินทาง พรั่งพร้อม น้อมตนต่ำ สำรวมกรรม กาย-ใจ ไกลสถุน


เข้าศาลา การเปรียญ เพียรการบุญ เสบียงตุน บุญงาม ข้ามภพเวร


ประณมกร อ่อนราบ ก้มกราบพระ ของบูชา ค้อมถวาย ใจสุขเห็น


นั่งพับเพียบ เรียบร้อย คอยประเคน สงบเย็น เป็นศรี ปีติออม


ทายกนำ คำอาราธ นาศีล อบอวลกลิ่น ธูปกระจาย ดอกไม้หอม


รับศีล ๕ มาใส่ใจ ใคร่ยินยอม สำนึกพร้อม น้อมรักษา ศรัทธาไท


กล่าวถวาย ภัตราหาร กันถ้วนทั่ว ไม่เมามัว ประมาท นิรัติศัย


อธิษฐาน นิพพานพบ ประสบชัย เกิดภพใด อย่าได้อด หมดระกำ


อาราธนา พระธรรม ฟังคำพระ เทศนา สุภาษิต ข้อคิดขำ


ทางดำเนิน เดินชีวิต ไม่ผิดธรรม ประพฤติกรรม งาม-ง่าย ได้จำเริญ


กฎแห่งกรรม ธรรมชาติ อำนาจใหญ่ สัตว์เป็นไป ตามกรรม งาม-ขัดเขิน


วิบากกรรม นำสุข ทุกข์เผชิญ ไม่ขาด-เกิน อย่าเพลินหลง ธำรงธรรม


ศีลรักษา วาจา-กาย ให้สะอาด ปฏิบัติ สมาธิ สติล้ำ


ประเสริฐสาน เปิดปัญญา พิจารณาธรรม เห็นเงื่อนงำ จริงสัจจ์ อัธยาย์


สัตว์เวียนว่าย ในวัฏ ฏสงสาร ทรมาน เพราะบุพเพ กิเลสา


เกิด-เจ็บ-ตาย ไม่สุดสิ้น จินตนา เพราะตัณหา อุปาทาน มั่นจิตใจ


มรรคสูงส่ง มีองค์ ๘ แวดวิถี สัมมาทิฏฐิ ปฐมบท กำหนดใส


มุ่งนิพพาน มั่นตรง จรรโลงไตร หยุดเวียนว่าย ตาย-เกิด ประเสริฐมี


ศีลธรรม จำนง อลงกต กรรมหมดจด หมดมลทิน บดินทร์ศรี


สร้างศรัทธา สาธุชน เป็นคนดี พร้อมวิถี สันติสุข พ้นทุกข์เทอญ ฯ
เขียนโดย ท่านอวิชฺชาภิกขุ

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน