ธาตุวิภังคสูตร

กระทู้: ธาตุวิภังคสูตร

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  ธาตุวิภังคสูตร : สูตรว่าด้วยการแจกธาตุ

  ธาตุวิภังคสูตร : สูตรว่าด้วยการแจกธาตุ
  บทสรุป

  พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธ เสด็จแวะพัก ณ
  กรุงราชคฤห์ ทรงอาศัยที่อยู่ของช่างหม้อชื่อภัคคะพักแรมคืน .
  ตรัสแสดงธรรมแก่กุลบุตรชื่อปุกกุสาติผู้บวชอุทิศพระองค์
  แต่ไม่รู้จักพระองค์โดยใจความสำคัญ คือ:-

  บุรุษนี้มีธาตุ ๖ , มีอายตนะสำหรับถูกต้อง ๖,
  มีความท่องเที่ยวไปแห่งใจ ๑๘ อโนปวิจาร ), มีธรรมที่ควรตั้งใจไว้ในใจ ๔ ,
  บุคคลตั้งอยู่ในธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจแล้ว กิเลสย่อมไม่เป็นไป เมื่อกิเลสไม่เป็นไป
  ก็เรียกได้ว่า มุนีผู้ระงับ, ไม่ควรประมาทปัญญา , ควรตามรักษาสัจจะ ,
  ควรเจริญการสละ, ควรศึกษาความสงบ แล้วได้ตรัสอธิบายรายละเอียด.

  ๒. ในการแจกรายละเอียด ทรงแสดงธาตุ ๖ ดิน , น้ำ , ไฟ,ลม ,
  อากาศ , วิญญาณ ; อายตนะ สำหรับถูกต้อง ๖ คือ ตา, หู , จมูก , ลิ้น, กาย , ใจ ;
  มโนปวิจาร ๑๘ คือความท่องเที่ยวไปแห่งใจในโสมนัส ( ความดีใจ ) ๖ ในโทมนัส (
  ความเสียใจ ) ๖ ในอุเบกขา ( ความรู้สึกเฉย ๆ ) รวมเป็น ๑๘ ; ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
  ๔ คือ ปัญญา , สัจจะ , จาคะ ( การสละกิเลส ) , และอุปสมะ ( ความสงบระงับ ).
  แล้วตรัสอธิบายแต่ละข้อโดยพิสดารต่อไปอีก โดยเฉพาะวิญญาณ ตรัสอธิบายว่า
  ได้แก่สิ่งที่รู้แจ้งสุข ทุกข์ และไม่ทุกข์ไม่สุข ( ดูมหาเวทัลลสูตรเทียบดูด้วย
  ในพระสุตตันตะ เล่ม ๔) ในข้อ มหาเวทัลลสูตร

  ๓. พระปุกกุสาติก็รู้ได้ทันทีว่าตนพบพระศาสดาแล้ว
  จึงก้มลงกราบขอประทานอภัยโทษ พระผู้มีพระภาคตรัสประทานอภัย. พระปุกกุสาติ (
  ซึ่งเดิมบวชเอาเอง ) จึงกราบทูลขอบวชบรรพชาอุปสมบท. ตรัสสั่งให้หาบาตรจีวร
  ในขณะที่หาบาตรจีวรนั้น ก็ถูกแม่โคขวิดถึงแก่ชีวิต.
  เมื่อมีผู้กราบทูลถามถึงคติในสัมปรายภพ ( ภพเบื้องหน้า ) ของปุกกุสาติ ก็ตรัสตอบว่า
  เป็นอนาคามี เพราะละสัญโญชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการได้.  เสียงอ่านโดย
  คุณพัชรพร
  จาก ยะลา
  จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
  บทสรุปนำมาจาก :: http://www.polyboon.com/dhumma/14_040.php
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Butsaya : 09-30-2012 เมื่อ 03:55 PM

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา