ปัฏฐนฐปนคาถา : คำตั้งความปรารถนา

กระทู้: ปัฏฐนฐปนคาถา : คำตั้งความปรารถนา

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  ปัฏฐนฐปนคาถา : คำตั้งความปรารถนา


  ปัฏฐนฐปนคาถา : คำตั้งความปรารถนา


  เสียงอ่านโดย
  ดีเจสายซอ จากจังหวัดเชียงใหม่
  ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
  จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย oubasika : 10-20-2012 เมื่อ 03:22 PM


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 2. รูปส่วนตัว Sri Visuthi Mongkol

  Sri Visuthi Mongkol said:
  ปัฏฐนฐปนคาถา (คาถาว่าด้วยการตั้งความปรารถนา)

  ยันทานิ เม กะตัง ปุญญัง เตนาเนนุททิเสนะ จะ, ขิปปัง สัจฉิกะเรยยาหัง ธัมเม โลกุตตะเร นะวะ,
  บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ , เพราะบุญนั้น และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น , ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตตรธรรมเก้าในทันที,

  สะเจ ตาวะ อะภัพโพหัง สังสาเร ปะนะ สังสะรัง,
  ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร

  นิยะโต โพธิสัตโต วะ สัมพุทเธนะ วิยากะโต, นาฏฐาระสะปิ อาภัพพะฐานานิ ปาปุเณยยะหัง
  ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว , ไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ ๑๘ อย่าง

  ปัญจะเวรานิ วัชเชยยัง ระเมยยัง สีละรักขะเน ปัญจะกาเม อะลัคโคหัง วัชเชยยัง กามะปังกะโต,
  ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้า , พึงยินดีในการรักษาศีล , ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า , พึงเว้นจากเปือกตมกล่าวคือกาม

  ทุททิฏฐิยา นะ ยุชเชยยัง สังยุชเชยยัง สุทิฏฐิยา, ปาเป มิตเต นะ เสเวยยัง เสเวยยัง ปัณฑิเต สะทา
  ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว, พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงาม, ไม่พึงคบมิตรชั่ว พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ ,

  สัทธาสะติหิโรตตัปปา- ตาปักขันติคุณากะโร, อัปปะสัยโห วะ สัตตูหิ เหยยัง อะมันทะมุยหะโก
  ขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ควารเพียร และขันติ , พึงเป็นผู้ที่ศัตรู ครอบงำไม่ได้ , ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย ,

  สัพพายาปายุปาเยสุ เฉโก ธัมมัตถะโกวิโท, เญยเย วัตตัตวะสัชชัง เม ญาณัง อะเฆวะ มาลุโต,
  ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อม และความเจริญ , เป็นผู้เฉียบแหลม ในอรรถและธรรม, ขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ , ดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

  ยา กาจิ กุสะลา มะยา สา สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา เอวัง วุตตา คุณา สัพเพ โหนตุ มัยหัง ภะเว ภะเว ,
  ความปราถนาใด ๆ ของข้าพเจ้าที่เป็นกุศล , ขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้ , จงมีแก่ข้าพเจ้าทุก ๆ ภพ

  ยะทา อุปปัชชะติ โลเก สัมพุทโธ โมกขะเทสะโก, ตะทา มุตโต กุกัมเมหิ ลัทโธกาโส ภะเวยยะหัง ,
  เมื่อใด , พระสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลก , เมื่อนั้น , ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย , เป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรม

  มะนุสสัตตัญจะลิงคัญจะ ปัพพัชชัญจุปะสัมปะทัง, ละภิตวา เปสะโล สีลี ธาเรยยัง สัตถุสาสะนัง,
  ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ , ได้เพศบริสุทธิ์, ได้บรรพชา อุปสมบทแล้ว , เป็นคนรักศีล , มีศีล ,ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดา

  สุขาปะฏิปะโท ขิปป- ภิญโญ สัจฉิกะเรยยะหัง, อะระหัตตัปผะลัง อัคคัง วิชาทิคุณะลังกะตัง,
  ขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวก , ตรัสรู้ได้พลัน , กระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศ , อันประกอบด้วยธรรม มีวิชชาเป็นต้น

  ยะทิ นุปปัชชะติ พุทโธ กัมมัง ปะริปูรัญจะ เม, เอวัง สันเต ละเภยยาหัง ปัจเจกะโพธิมุตตะมันติ.
  ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้น , แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้ว, เมื่อเป็นเช่นนั้น ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสุงสุดเทอญ.


  _________________
  อภัพฐานะ ๑๘ ประการ คือฐานะที่ไม่พึงมีแก่นิยตโพธิสัตว์ (โพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้ว) ได้แก่
  ๑. ไม่เป็นคนบอดแต่กำเนิด
  ๒. ไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิด
  ๓. ไม่เป็นคนบ้า
  ๔. ไม่เป็นคนใบ้
  ๕. ไม่เป็นคนแคระ
  ๖. ไม่เกิดในชนชาติมิลักขะ
  ๗. ไม่เกิดในท้องของนางทาสี
  ๘. ไม่เป็นคนนิยตมิจฉาทิฏฐิ
  ๙. ไม่เป็นคนกลับเพศ
  ๑๐. ไม่ทำอนันตริยกรรม ๕ อย่าง
  ๑๑. ไม่เป็นคนโรคเรื้อน
  ๑๒. อัตภาพสุดท้ายไม่เวียนมาในกำเนิดเดรัจฉาน
  ๑๓. ไม่มีอัตภาพใหญ่กว่าช้าง
  ๑๔. ไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรตและนิชฌามตัณหิกเปรต
  ๑๕. ไม่เกิดในจำพวกกาลัญชิกาสูรทั้งหลาย
  ๑๖. ไม่เกิดในอเวจีนรก
  ๑๗. ไม่เกิดในโลกันตริกนรก
  ๑๘. ไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาวจร ไม่เกิดในอสัญญีภพในรูปาวจรภูมิ ไม่เกิดในภพสุทธาวาส ไม่เกิดในอันติมภพ ไม่ก้าวไปสู่จักรวาลอื่น
  จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้
  (ม.มู. ๑๒/๖๔)