บทกราบบูชา พระพุทธ ปฏิมากร..

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ.
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ.
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ.

ข้าพเจ้า.. ขอถึงซึ่ง พระพุทธพระธรรม และ.. พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง..

ข้าพเจ้า..ขอกราบนอบน้อมบูชา พระคุณของ.องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละ สั่งสมบารมี นับชาติ.. มิถ้วน..

ตรัสรู้. พระอนุตตรสัมมา สัมโพธิญาณ
ประกาศธรรม.นำเวไนยสัตว์ ออกจาก.สังสารวัฏพร้อมกราบพระธรรม และ. พระอริยสงฆ์..

ขอตั้งสัจจะอธิฐาน
ด้วยอานิสงส์.ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน
แม้..ต้องเกิด ในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ ร่มเงาแห่ง บวรพระพุทธศาสนา
ได้.พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ..มีกรรมสัมพันธ์ที่ดี
ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร ห่าง.ไกล.จากคนพาล
มีโอกาสฟังธรรม ประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัย ให้เจริญด้วยสติ และปัญญาญาณ
ตามส่งชาตินี้ และ ชาติ.ต่อๆไปจนถึงพระนิพพาน ในกาล อันควรเทอญ

กรรมใดๆ ที่ล่วงเกินต่อพระพุทธพระธรรม พระอริยสงฆ์ และ สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม...กราบขอ..อโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น
..

ขอ.อุทิศกุศลผลบุญ ให้แด่ท่านผู้มีพระคุณญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร
ตลอดจน ท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ ซึ่งประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์ และ.อมนุษย์
ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้น..
จงมีแต่ความสุข.ความสุข..ทั่วหน้ากัน.ทุกท่าน..เทอญ...
บทถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย โดยพรพิมล อุ่นอนันต์ และกัลยาณมิตร


เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน