หน้า 12 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2101112
สรุปผลการค้นหา 111 ถึง 115 จากทั้งหมด 115

กระทู้: โครงการทอดผ้าป่า 8 เดือน 10000 กอง เพื่อสร้างอุโบสถวัดป่าคา จ.พะเยา (คุณขนุนธรรม)

 1. #111

  รายนามผู้บริจาคปัจจัย
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  33. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 7.7 กอง 77 บาท


  34. คุณ mitsu7944 20 กอง 200 บาท


  35. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  36. คุณ พนิดา 10 กอง 100 บาท


  37. คุณ อนันต์ จันทร์อ่วม 20 กอง 200 บาท


  38. คุณ ภัทรวดี ตั้งศรีสุขมีศักดิ์ 10 กอง 100 บาท


  39. คุณ จุฑารัตน์ 50 กอง 500 บาท


  40. คุณ อุไร 10 กอง 100 บาท


  41. คุณ พันเลิศ พันธ์กอง 10 กอง 100 บาท


  42. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  43. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  44. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 51 บาท


  45. คุณ Aki_p 2.5 กอง 25 บาท


  46. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  47. คุณ ภัคจิรา ธรรมธราธาร 10 กอง 100 บาท


  48. คุณ จิรารัตน์ บุญชัย 10 กอง 100 บาท


  49. คุณ วลัยพร ชัยสิริมั่นคง 10 กอง 100 บาท


  50. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  51. คุณ สุวิดา งามสิริภัทร 10 กอง 100 บาท


  52. คุณ ดลพิชิต ประภูชะเนย์และครอบครัว 4 กอง 40 บาท


  53. คุณ ใจทิพย์ คิมหันต์ 10 กอง 100 บาท


  54. คุณ อนัตชา สรรเสริญ 5 กอง 50 บาท


  55. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 บาท


  56. คุณ THANATHIP 10 กอง 100 บาท


  57. คุณ THANES 1.5 กอง 15 บาท


  58. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  59. คุณ SOMSAK 10 กอง 100 บาท


  60. คุณ บูรณ์มา ดูนอาจ 10 กอง 100 บาท


  61. คุณ วิลาสินี คิดการ พร้อมครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  62. คุณ สุวิทย์- คุณ ต่อมแก้ว รัตนเกตุ 10 กอง 100 บาท


  63. คุณ สันต์ฤทัย รัตนเกตุ 20 กอง 200 บาท


  64. คุณ จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงศ์ 10 กอง 100 บาท


  65. คุณ กาญจน์ธีรา โพธิ์จิตติชัย 2 กอง 20 บาท


  66. คุณ THANATNICH 10 กอง 100 บาท


  67. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  68. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  69. คุณ NATTAPON 5 กอง 50 บาท


  70. คุณ ธมภร กวดขันธ์ - ศราวุธ อินทจันทร์ จำนวน 20 กอง 200 บาท


  71. คุณ ลัลลนา ม่วงงาม และครอบครัว จำนวน 10 กอง 100 บาท


  72. คุณ THANES จำนวน 1.5 กอง 15 บาท


  73. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  74. คุณ ATHITTAYA 10 กอง 100 บาท


  75. คุณ PHAKJIRA 2 กอง 20 บาท


  76. คุณ JATURAPAT 3 กอง 30 บาท


  77. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  78. คุณ MARTIN 20 กอง 200 บาท


  79. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  80. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  81. คุณ ณัฐรินทร์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  82. คุณ ชวรีย์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  83. คุณ ธัญรัศน์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  84. คุณ ธนาเศรษฐ์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  85. ดช. วีรภัทร บัวแก้ว 10 กอง 100 บาท


  86. ดช. ปัณณวรรธ บัวแก้ว 10 กอง 100 บาท


  87. ดช. พัธดล ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  88. คุณ สิริพร ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  89. คุณ นพดล ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  90. คุณ ยุพดี สตารัตน์ 40 กอง 400 บาท


  91. คุณ ศันสนีย์ สตารัตน์ 20 กอง 200 บาท


  92. คุณ สมศักดิ์ สตารัตน์ 20 กอง 200 บาท


  93. คุณ รัฐกร คำมา 10 กอง 100 บาท


  94. คุณ สาวิณี สตารัตน์ 10 กอง 100 บาท


  95. คุณ WILAILAK 6 กอง 60 บาท


  96. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  97. คุณ ฐานทัต-คุณ ฐปนนท์ ทวีเดช 2 กอง 20 บาท


  98. คุณ สินิทธา-คุณ วชิรศิริ ทวีเดช 2 กอง 20 บาท


  99. คุณ นิตยา บุญมาเวียงและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  100. คุณ สุชาดา ย้อยบุญมา 10 กอง 100 บาท


  101. คุณ นพดล ส่งแสง และครอบครัว 30 กอง 300 บาท


  102. คุณ SOMJIT 1 กอง 10 บาท


  103. คุณ นาตยา เหล่าสมาธิกุล 20 กอง 200 บาท


  104. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  105. คุณ กาญจนา 16 กอง 160 บาท


  106. คุณ พัชรินทร์ 10 กอง 100 บาท


  107. คุณ cin 10 กอง 100 บาท


  108. คุณ NIWAT 2 กอง 20 บาท


  109. คุณ WILAILAK 1 กอง 10 บาท


  110. คุณ คุ้มเกรง 20 กอง 200 บาท


  111. คุณ WISSANU 2 กอง 20 บาท


  112. คุณคณพศ 50 กอง 500 บาท


  113. คุณต่อกิจ 25 กอง 250 บาท


  114. คุณ NATTHAKORN 15.6 กอง 156 บาท


  115. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  116. คุณ NIWAT 1 กอง 10 บาท


  117. คุณ cin 30 กอง 300 บาท


  118. คุณ ศตพล 90 กอง 900 บาท


  119. คุณเอกราชและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  120. ครอบครัวประยูรศักดิ์ 300 กอง 3000 บาท


  121. ครอบครัวอยู่ประเสริฐ 10 กอง 100 บาท


  122. คุณดวงเดือน ศาสตรภัทร 50 กอง 500 บาท


  123. คุณถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ 50 กอง 500 บาท


  124. คุณ PHANUMARS 10 กอง 100 บาท


  125. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  126. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  127. คุณ NIWAT 1.5 กอง 15 บาท


  128. คุณ PRATIYARN 1 กอง 10 บาท


  129. คุณ NARIN 2 กอง 20 บาท


  130. คุณ ANIRUTE 10.8 กอง 108 บาท


  131. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  132. คุณ PUTTARAWAD 5 กอง 50 บาท


  133. คุณ ศุภศิษฏ์ คุ้มเมฆ 30 กอง 300 บาท


  134. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  135. คุณ รุจิวรรณ ผลันชัย 100 กอง 1000 บาท


  136. คุณ AMARAPORN 50 กอง 500 บาท


  137. คุณ เสาวลักษณ์ ลือวัฒนา 30 กอง 300 บาท


  138. คุณ THANES 2 กอง 20 บาท


  139. คุณ มารศรี เกตุสีระ 15 กอง 150 บาท


  140. ชรินทร มหาวังและนายอารยันต์ จุงจิตรดำรงค์ 12 กอง 120 บาท


  141. คุณ อัญชนา รุ่งรัตนไตร 10 กอง 100 บาท


  142. คุณ มาลี เบญจพรชัย 10 กอง 100 บาท


  143. คุณ พวรเพ็ญ ศรีวัฒนประยูร 10 กอง 100 บาท


  144. คุณ รัตนา จิรบวรวิสุทธิ์และครอบครัว 30 กอง 300 บาท


  145. คุณ ละเอียด เอี่ยมปี อุทิศให้ นายประดับเอี่มปี 10 กอง 100 บาท


  146. คุณ ประพล ผลผดุงเจริญ 10 กอง 100 บาท


  147. คุณหัสดี เสนา 20 กอง 200 บาท


  148. คุณ วรัญญา ภิญโญ 10 กอง 100 บาท


  149. คุณ วรเชษฐ์ รุ่งโรจน์กิจไพศาล 10 กอง 100 บาท


  150. คุณ เพชรา แก้วก่าและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  151. คุณ ศรีไพร ศุภสุขและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  152. คุณ วัฒนา วงศ์สงวน 10 กอง 100 บาท


  153. คุณ อนุสรณ์ เกินวงศ์ 15 กอง 150 บาท


  154. คุณ ณัฐภูมิ สะศรีภาคย์และครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  155. คุณ กฤษฏา ปาละวัน 10 กอง 100 บาท


  156. คุณ เฉลิมชาติ ถิรวุฒิ 10 กอง 100 บาท


  157. คุณ โอภาส แก้วสะอาด 10 กอง 100 บาท


  158. คุณ วีระวัชร์ จันทร์รุณและครอบครัว พร้อมคณะ 19.25 กอง 190.25 บาท


  159. คุณ พิลัยยา โภชนา 1,000 กอง 10,000 บาท


  160. คุณ Kanthanan 50 กอง 500 บาท


  161. คุณ เสาร์วันนีย์ ฤกษ์อนันต์ 10 กอง 100 บาท


  162. คุณ สาวิกา ศุภดีเลิศมงคล 100 กอง 1000 บาท


  163. คุณ PrinceSlumboy 8.5 กอง 85 บาท


  164. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  165. คุณ NATTHIDA 5 กอง 50 บาท


  166. คุณ tharathan 5 กอง 50 บาท


  167. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  168. คุณ วรรณิดา 30 กอง 300 บาท


  169. คุณ SOMJIT 3 บาท


  170. คุณ Venus Violin 100 กอง 1,000 บาท


  171. คุณ วรรณนิษา หมวดคงจันทร์ 100 กอง 1,000 บาท


  172. คุณ NIWAT 1.6 กอง 16 บาท


  173. คุณ hazepokemon 10 กอง 100 บาท


  174. กลุ่มเพื่อนรักษ์ดี ญาติธรรม และ กัลยาณมิตร 10 กอง 100 บาท


  175. คุณ ชมเชษฐ์ จรัสกร 100 กอง 1000 บาท


  176. นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 100 กอง 1000 บาท


  177. คุณ กัลยดา กลั่นบางแก้ว 100 กอง 1000 บาท


  178. คุณ นทีสีทันดร 10 กอง 100 บาท


  179. คุณ PHANTHEP 1 กอง 10 บาท


  180. คุณ araikunja 10 กอง 100 บาท


  181. คุณ จริยา ชูตระกูลทรัพย์ 10 กอง 100 บาท


  182. คุณ สมเกียรติ ปรารภ 10 กอง 100 บาท


  183. คุณ คณิตสร เลาหวิต 10 กอง 100 บาท


  184. คุณ ชญาพิม สุรินทร์ 10 กอง 100 บาท


  185. คุณ มะลิ 88.65 กอง 886.50 บาท (จากออสเตรเลีย)


  186. สายคุณอุทัยรัตน์ (บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)) 180 กอง 1800 บาท


  187. คุณ SUCHADA 2 กอง 20 บาท


  187. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  188. คุณ สิริกร 30 กอง 300 บาท


  189. คุณ PHATPRAPAP 20 กอง 200 บาท


  190. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  191. สายบุญคุณวีระชัย และผู้ร่วมบุญ จ.จันทบุรี 2600 กอง 26000 บาท


  192. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  ***ญาติธรรม กัลยาณมิตรทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย คือวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้อีก 1 วัน


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 10,077 กอง 100,770 บาท อัพเดท 30/3/57
 2. #112
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  33. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 7.7 กอง 77 บาท


  34. คุณ mitsu7944 20 กอง 200 บาท


  35. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  36. คุณ พนิดา 10 กอง 100 บาท


  37. คุณ อนันต์ จันทร์อ่วม 20 กอง 200 บาท


  38. คุณ ภัทรวดี ตั้งศรีสุขมีศักดิ์ 10 กอง 100 บาท


  39. คุณ จุฑารัตน์ 50 กอง 500 บาท


  40. คุณ อุไร 10 กอง 100 บาท


  41. คุณ พันเลิศ พันธ์กอง 10 กอง 100 บาท


  42. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  43. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  44. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 51 บาท


  45. คุณ Aki_p 2.5 กอง 25 บาท


  46. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  47. คุณ ภัคจิรา ธรรมธราธาร 10 กอง 100 บาท


  48. คุณ จิรารัตน์ บุญชัย 10 กอง 100 บาท


  49. คุณ วลัยพร ชัยสิริมั่นคง 10 กอง 100 บาท


  50. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  51. คุณ สุวิดา งามสิริภัทร 10 กอง 100 บาท


  52. คุณ ดลพิชิต ประภูชะเนย์และครอบครัว 4 กอง 40 บาท


  53. คุณ ใจทิพย์ คิมหันต์ 10 กอง 100 บาท


  54. คุณ อนัตชา สรรเสริญ 5 กอง 50 บาท


  55. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 บาท


  56. คุณ THANATHIP 10 กอง 100 บาท


  57. คุณ THANES 1.5 กอง 15 บาท


  58. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  59. คุณ SOMSAK 10 กอง 100 บาท


  60. คุณ บูรณ์มา ดูนอาจ 10 กอง 100 บาท


  61. คุณ วิลาสินี คิดการ พร้อมครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  62. คุณ สุวิทย์- คุณ ต่อมแก้ว รัตนเกตุ 10 กอง 100 บาท


  63. คุณ สันต์ฤทัย รัตนเกตุ 20 กอง 200 บาท


  64. คุณ จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงศ์ 10 กอง 100 บาท


  65. คุณ กาญจน์ธีรา โพธิ์จิตติชัย 2 กอง 20 บาท


  66. คุณ THANATNICH 10 กอง 100 บาท


  67. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  68. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  69. คุณ NATTAPON 5 กอง 50 บาท


  70. คุณ ธมภร กวดขันธ์ - ศราวุธ อินทจันทร์ จำนวน 20 กอง 200 บาท


  71. คุณ ลัลลนา ม่วงงาม และครอบครัว จำนวน 10 กอง 100 บาท


  72. คุณ THANES จำนวน 1.5 กอง 15 บาท


  73. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  74. คุณ ATHITTAYA 10 กอง 100 บาท


  75. คุณ PHAKJIRA 2 กอง 20 บาท


  76. คุณ JATURAPAT 3 กอง 30 บาท


  77. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  78. คุณ MARTIN 20 กอง 200 บาท


  79. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  80. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  81. คุณ ณัฐรินทร์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  82. คุณ ชวรีย์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  83. คุณ ธัญรัศน์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  84. คุณ ธนาเศรษฐ์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  85. ดช. วีรภัทร บัวแก้ว 10 กอง 100 บาท


  86. ดช. ปัณณวรรธ บัวแก้ว 10 กอง 100 บาท


  87. ดช. พัธดล ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  88. คุณ สิริพร ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  89. คุณ นพดล ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  90. คุณ ยุพดี สตารัตน์ 40 กอง 400 บาท


  91. คุณ ศันสนีย์ สตารัตน์ 20 กอง 200 บาท


  92. คุณ สมศักดิ์ สตารัตน์ 20 กอง 200 บาท


  93. คุณ รัฐกร คำมา 10 กอง 100 บาท


  94. คุณ สาวิณี สตารัตน์ 10 กอง 100 บาท


  95. คุณ WILAILAK 6 กอง 60 บาท


  96. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  97. คุณ ฐานทัต-คุณ ฐปนนท์ ทวีเดช 2 กอง 20 บาท


  98. คุณ สินิทธา-คุณ วชิรศิริ ทวีเดช 2 กอง 20 บาท


  99. คุณ นิตยา บุญมาเวียงและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  100. คุณ สุชาดา ย้อยบุญมา 10 กอง 100 บาท


  101. คุณ นพดล ส่งแสง และครอบครัว 30 กอง 300 บาท


  102. คุณ SOMJIT 1 กอง 10 บาท


  103. คุณ นาตยา เหล่าสมาธิกุล 20 กอง 200 บาท


  104. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  105. คุณ กาญจนา 16 กอง 160 บาท


  106. คุณ พัชรินทร์ 10 กอง 100 บาท


  107. คุณ cin 10 กอง 100 บาท


  108. คุณ NIWAT 2 กอง 20 บาท


  109. คุณ WILAILAK 1 กอง 10 บาท


  110. คุณ คุ้มเกรง 20 กอง 200 บาท


  111. คุณ WISSANU 2 กอง 20 บาท


  112. คุณคณพศ 50 กอง 500 บาท


  113. คุณต่อกิจ 25 กอง 250 บาท


  114. คุณ NATTHAKORN 15.6 กอง 156 บาท


  115. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  116. คุณ NIWAT 1 กอง 10 บาท


  117. คุณ cin 30 กอง 300 บาท


  118. คุณ ศตพล 90 กอง 900 บาท


  119. คุณเอกราชและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  120. ครอบครัวประยูรศักดิ์ 300 กอง 3000 บาท


  121. ครอบครัวอยู่ประเสริฐ 10 กอง 100 บาท


  122. คุณดวงเดือน ศาสตรภัทร 50 กอง 500 บาท


  123. คุณถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ 50 กอง 500 บาท


  124. คุณ PHANUMARS 10 กอง 100 บาท


  125. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  126. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  127. คุณ NIWAT 1.5 กอง 15 บาท


  128. คุณ PRATIYARN 1 กอง 10 บาท


  129. คุณ NARIN 2 กอง 20 บาท


  130. คุณ ANIRUTE 10.8 กอง 108 บาท


  131. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  132. คุณ PUTTARAWAD 5 กอง 50 บาท


  133. คุณ ศุภศิษฏ์ คุ้มเมฆ 30 กอง 300 บาท


  134. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  135. คุณ รุจิวรรณ ผลันชัย 100 กอง 1000 บาท


  136. คุณ AMARAPORN 50 กอง 500 บาท


  137. คุณ เสาวลักษณ์ ลือวัฒนา 30 กอง 300 บาท


  138. คุณ THANES 2 กอง 20 บาท


  139. คุณ มารศรี เกตุสีระ 15 กอง 150 บาท


  140. ชรินทร มหาวังและนายอารยันต์ จุงจิตรดำรงค์ 12 กอง 120 บาท


  141. คุณ อัญชนา รุ่งรัตนไตร 10 กอง 100 บาท


  142. คุณ มาลี เบญจพรชัย 10 กอง 100 บาท


  143. คุณ พวรเพ็ญ ศรีวัฒนประยูร 10 กอง 100 บาท


  144. คุณ รัตนา จิรบวรวิสุทธิ์และครอบครัว 30 กอง 300 บาท


  145. คุณ ละเอียด เอี่ยมปี อุทิศให้ นายประดับเอี่มปี 10 กอง 100 บาท


  146. คุณ ประพล ผลผดุงเจริญ 10 กอง 100 บาท


  147. คุณหัสดี เสนา 20 กอง 200 บาท


  148. คุณ วรัญญา ภิญโญ 10 กอง 100 บาท


  149. คุณ วรเชษฐ์ รุ่งโรจน์กิจไพศาล 10 กอง 100 บาท


  150. คุณ เพชรา แก้วก่าและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  151. คุณ ศรีไพร ศุภสุขและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  152. คุณ วัฒนา วงศ์สงวน 10 กอง 100 บาท


  153. คุณ อนุสรณ์ เกินวงศ์ 15 กอง 150 บาท


  154. คุณ ณัฐภูมิ สะศรีภาคย์และครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  155. คุณ กฤษฏา ปาละวัน 10 กอง 100 บาท


  156. คุณ เฉลิมชาติ ถิรวุฒิ 10 กอง 100 บาท


  157. คุณ โอภาส แก้วสะอาด 10 กอง 100 บาท


  158. คุณ วีระวัชร์ จันทร์รุณและครอบครัว พร้อมคณะ 19.25 กอง 190.25 บาท


  159. คุณ พิลัยยา โภชนา 1,000 กอง 10,000 บาท


  160. คุณ Kanthanan 50 กอง 500 บาท


  161. คุณ เสาร์วันนีย์ ฤกษ์อนันต์ 10 กอง 100 บาท


  162. คุณ สาวิกา ศุภดีเลิศมงคล 100 กอง 1000 บาท


  163. คุณ PrinceSlumboy 8.5 กอง 85 บาท


  164. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  165. คุณ NATTHIDA 5 กอง 50 บาท


  166. คุณ tharathan 5 กอง 50 บาท


  167. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  168. คุณ วรรณิดา 30 กอง 300 บาท


  169. คุณ SOMJIT 3 บาท


  170. คุณ Venus Violin 100 กอง 1,000 บาท


  171. คุณ วรรณนิษา หมวดคงจันทร์ 100 กอง 1,000 บาท


  172. คุณ NIWAT 1.6 กอง 16 บาท


  173. คุณ hazepokemon 10 กอง 100 บาท


  174. กลุ่มเพื่อนรักษ์ดี ญาติธรรม และ กัลยาณมิตร 10 กอง 100 บาท


  175. คุณ ชมเชษฐ์ จรัสกร 100 กอง 1000 บาท


  176. นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 100 กอง 1000 บาท


  177. คุณ กัลยดา กลั่นบางแก้ว 100 กอง 1000 บาท


  178. คุณ นทีสีทันดร 10 กอง 100 บาท


  179. คุณ PHANTHEP 1 กอง 10 บาท


  180. คุณ araikunja 10 กอง 100 บาท


  181. คุณ จริยา ชูตระกูลทรัพย์ 10 กอง 100 บาท


  182. คุณ สมเกียรติ ปรารภ 10 กอง 100 บาท


  183. คุณ คณิตสร เลาหวิต 10 กอง 100 บาท


  184. คุณ ชญาพิม สุรินทร์ 10 กอง 100 บาท


  185. คุณ มะลิ 88.65 กอง 886.50 บาท (จากออสเตรเลีย)


  186. สายคุณอุทัยรัตน์ (บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)) 180 กอง 1800 บาท


  187. คุณ SUCHADA 2 กอง 20 บาท


  187. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  188. คุณ สิริกร 30 กอง 300 บาท


  189. คุณ PHATPRAPAP 20 กอง 200 บาท


  190. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  191. สายบุญคุณวีระชัย และผู้ร่วมบุญ จ.จันทบุรี 2600 กอง 26000 บาท


  192. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  193. คุณ Watcharit Khunaroop 40 กอง 400 บาท


  ***ญาติธรรม กัลยาณมิตรทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย คือวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้อีก 1 วัน


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 10,117 กอง 101,170 บาท อัพเดท 30/3/57
 3. #113
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  33. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 7.7 กอง 77 บาท


  34. คุณ mitsu7944 20 กอง 200 บาท


  35. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  36. คุณ พนิดา 10 กอง 100 บาท


  37. คุณ อนันต์ จันทร์อ่วม 20 กอง 200 บาท


  38. คุณ ภัทรวดี ตั้งศรีสุขมีศักดิ์ 10 กอง 100 บาท


  39. คุณ จุฑารัตน์ 50 กอง 500 บาท


  40. คุณ อุไร 10 กอง 100 บาท


  41. คุณ พันเลิศ พันธ์กอง 10 กอง 100 บาท


  42. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  43. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  44. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 51 บาท


  45. คุณ Aki_p 2.5 กอง 25 บาท


  46. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  47. คุณ ภัคจิรา ธรรมธราธาร 10 กอง 100 บาท


  48. คุณ จิรารัตน์ บุญชัย 10 กอง 100 บาท


  49. คุณ วลัยพร ชัยสิริมั่นคง 10 กอง 100 บาท


  50. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  51. คุณ สุวิดา งามสิริภัทร 10 กอง 100 บาท


  52. คุณ ดลพิชิต ประภูชะเนย์และครอบครัว 4 กอง 40 บาท


  53. คุณ ใจทิพย์ คิมหันต์ 10 กอง 100 บาท


  54. คุณ อนัตชา สรรเสริญ 5 กอง 50 บาท


  55. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 บาท


  56. คุณ THANATHIP 10 กอง 100 บาท


  57. คุณ THANES 1.5 กอง 15 บาท


  58. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  59. คุณ SOMSAK 10 กอง 100 บาท


  60. คุณ บูรณ์มา ดูนอาจ 10 กอง 100 บาท


  61. คุณ วิลาสินี คิดการ พร้อมครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  62. คุณ สุวิทย์- คุณ ต่อมแก้ว รัตนเกตุ 10 กอง 100 บาท


  63. คุณ สันต์ฤทัย รัตนเกตุ 20 กอง 200 บาท


  64. คุณ จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงศ์ 10 กอง 100 บาท


  65. คุณ กาญจน์ธีรา โพธิ์จิตติชัย 2 กอง 20 บาท


  66. คุณ THANATNICH 10 กอง 100 บาท


  67. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  68. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  69. คุณ NATTAPON 5 กอง 50 บาท


  70. คุณ ธมภร กวดขันธ์ - ศราวุธ อินทจันทร์ จำนวน 20 กอง 200 บาท


  71. คุณ ลัลลนา ม่วงงาม และครอบครัว จำนวน 10 กอง 100 บาท


  72. คุณ THANES จำนวน 1.5 กอง 15 บาท


  73. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  74. คุณ ATHITTAYA 10 กอง 100 บาท


  75. คุณ PHAKJIRA 2 กอง 20 บาท


  76. คุณ JATURAPAT 3 กอง 30 บาท


  77. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  78. คุณ MARTIN 20 กอง 200 บาท


  79. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  80. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  81. คุณ ณัฐรินทร์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  82. คุณ ชวรีย์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  83. คุณ ธัญรัศน์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  84. คุณ ธนาเศรษฐ์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  85. ดช. วีรภัทร บัวแก้ว 10 กอง 100 บาท


  86. ดช. ปัณณวรรธ บัวแก้ว 10 กอง 100 บาท


  87. ดช. พัธดล ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  88. คุณ สิริพร ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  89. คุณ นพดล ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  90. คุณ ยุพดี สตารัตน์ 40 กอง 400 บาท


  91. คุณ ศันสนีย์ สตารัตน์ 20 กอง 200 บาท


  92. คุณ สมศักดิ์ สตารัตน์ 20 กอง 200 บาท


  93. คุณ รัฐกร คำมา 10 กอง 100 บาท


  94. คุณ สาวิณี สตารัตน์ 10 กอง 100 บาท


  95. คุณ WILAILAK 6 กอง 60 บาท


  96. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  97. คุณ ฐานทัต-คุณ ฐปนนท์ ทวีเดช 2 กอง 20 บาท


  98. คุณ สินิทธา-คุณ วชิรศิริ ทวีเดช 2 กอง 20 บาท


  99. คุณ นิตยา บุญมาเวียงและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  100. คุณ สุชาดา ย้อยบุญมา 10 กอง 100 บาท


  101. คุณ นพดล ส่งแสง และครอบครัว 30 กอง 300 บาท


  102. คุณ SOMJIT 1 กอง 10 บาท


  103. คุณ นาตยา เหล่าสมาธิกุล 20 กอง 200 บาท


  104. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  105. คุณ กาญจนา 16 กอง 160 บาท


  106. คุณ พัชรินทร์ 10 กอง 100 บาท


  107. คุณ cin 10 กอง 100 บาท


  108. คุณ NIWAT 2 กอง 20 บาท


  109. คุณ WILAILAK 1 กอง 10 บาท


  110. คุณ คุ้มเกรง 20 กอง 200 บาท


  111. คุณ WISSANU 2 กอง 20 บาท


  112. คุณคณพศ 50 กอง 500 บาท


  113. คุณต่อกิจ 25 กอง 250 บาท


  114. คุณ NATTHAKORN 15.6 กอง 156 บาท


  115. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  116. คุณ NIWAT 1 กอง 10 บาท


  117. คุณ cin 30 กอง 300 บาท


  118. คุณ ศตพล 90 กอง 900 บาท


  119. คุณเอกราชและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  120. ครอบครัวประยูรศักดิ์ 300 กอง 3000 บาท


  121. ครอบครัวอยู่ประเสริฐ 10 กอง 100 บาท


  122. คุณดวงเดือน ศาสตรภัทร 50 กอง 500 บาท


  123. คุณถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ 50 กอง 500 บาท


  124. คุณ PHANUMARS 10 กอง 100 บาท


  125. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  126. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  127. คุณ NIWAT 1.5 กอง 15 บาท


  128. คุณ PRATIYARN 1 กอง 10 บาท


  129. คุณ NARIN 2 กอง 20 บาท


  130. คุณ ANIRUTE 10.8 กอง 108 บาท


  131. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  132. คุณ PUTTARAWAD 5 กอง 50 บาท


  133. คุณ ศุภศิษฏ์ คุ้มเมฆ 30 กอง 300 บาท


  134. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  135. คุณ รุจิวรรณ ผลันชัย 100 กอง 1000 บาท


  136. คุณ AMARAPORN 50 กอง 500 บาท


  137. คุณ เสาวลักษณ์ ลือวัฒนา 30 กอง 300 บาท


  138. คุณ THANES 2 กอง 20 บาท


  139. คุณ มารศรี เกตุสีระ 15 กอง 150 บาท


  140. ชรินทร มหาวังและนายอารยันต์ จุงจิตรดำรงค์ 12 กอง 120 บาท


  141. คุณ อัญชนา รุ่งรัตนไตร 10 กอง 100 บาท


  142. คุณ มาลี เบญจพรชัย 10 กอง 100 บาท


  143. คุณ พวรเพ็ญ ศรีวัฒนประยูร 10 กอง 100 บาท


  144. คุณ รัตนา จิรบวรวิสุทธิ์และครอบครัว 30 กอง 300 บาท


  145. คุณ ละเอียด เอี่ยมปี อุทิศให้ นายประดับเอี่มปี 10 กอง 100 บาท


  146. คุณ ประพล ผลผดุงเจริญ 10 กอง 100 บาท


  147. คุณหัสดี เสนา 20 กอง 200 บาท


  148. คุณ วรัญญา ภิญโญ 10 กอง 100 บาท


  149. คุณ วรเชษฐ์ รุ่งโรจน์กิจไพศาล 10 กอง 100 บาท


  150. คุณ เพชรา แก้วก่าและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  151. คุณ ศรีไพร ศุภสุขและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  152. คุณ วัฒนา วงศ์สงวน 10 กอง 100 บาท


  153. คุณ อนุสรณ์ เกินวงศ์ 15 กอง 150 บาท


  154. คุณ ณัฐภูมิ สะศรีภาคย์และครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  155. คุณ กฤษฏา ปาละวัน 10 กอง 100 บาท


  156. คุณ เฉลิมชาติ ถิรวุฒิ 10 กอง 100 บาท


  157. คุณ โอภาส แก้วสะอาด 10 กอง 100 บาท


  158. คุณ วีระวัชร์ จันทร์รุณและครอบครัว พร้อมคณะ 19.25 กอง 190.25 บาท


  159. คุณ พิลัยยา โภชนา 1,000 กอง 10,000 บาท


  160. คุณ Kanthanan 50 กอง 500 บาท


  161. คุณ เสาร์วันนีย์ ฤกษ์อนันต์ 10 กอง 100 บาท


  162. คุณ สาวิกา ศุภดีเลิศมงคล 100 กอง 1000 บาท


  163. คุณ PrinceSlumboy 8.5 กอง 85 บาท


  164. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  165. คุณ NATTHIDA 5 กอง 50 บาท


  166. คุณ tharathan 5 กอง 50 บาท


  167. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  168. คุณ วรรณิดา 30 กอง 300 บาท


  169. คุณ SOMJIT 3 บาท


  170. คุณ Venus Violin 100 กอง 1,000 บาท


  171. คุณ วรรณนิษา หมวดคงจันทร์ 100 กอง 1,000 บาท


  172. คุณ NIWAT 1.6 กอง 16 บาท


  173. คุณ hazepokemon 10 กอง 100 บาท


  174. กลุ่มเพื่อนรักษ์ดี ญาติธรรม และ กัลยาณมิตร 10 กอง 100 บาท


  175. คุณ ชมเชษฐ์ จรัสกร 100 กอง 1000 บาท


  176. นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 100 กอง 1000 บาท


  177. คุณ กัลยดา กลั่นบางแก้ว 100 กอง 1000 บาท


  178. คุณ นทีสีทันดร 10 กอง 100 บาท


  179. คุณ PHANTHEP 1 กอง 10 บาท


  180. คุณ araikunja 10 กอง 100 บาท


  181. คุณ จริยา ชูตระกูลทรัพย์ 10 กอง 100 บาท


  182. คุณ สมเกียรติ ปรารภ 10 กอง 100 บาท


  183. คุณ คณิตสร เลาหวิต 10 กอง 100 บาท


  184. คุณ ชญาพิม สุรินทร์ 10 กอง 100 บาท


  185. คุณ มะลิ 88.65 กอง 886.50 บาท (จากออสเตรเลีย)


  186. สายคุณอุทัยรัตน์ (บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)) 180 กอง 1800 บาท


  187. คุณ SUCHADA 2 กอง 20 บาท


  187. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  188. คุณ สิริกร 30 กอง 300 บาท


  189. คุณ PHATPRAPAP 20 กอง 200 บาท


  190. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  191. สายบุญคุณวีระชัย และผู้ร่วมบุญ จ.จันทบุรี 2600 กอง 26000 บาท


  192. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  193. คุณ Watcharit Khunaroop 40 กอง 400 บาท


  194. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  195. คุณ CHANCHAI 3 กอง 30 บาท


  ***ญาติธรรม กัลยาณมิตรทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย คือวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้อีก 1 วัน


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 10,123 กอง 101,230 บาท อัพเดท 30/3/57
 4. #114
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  33. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 7.7 กอง 77 บาท


  34. คุณ mitsu7944 20 กอง 200 บาท


  35. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  36. คุณ พนิดา 10 กอง 100 บาท


  37. คุณ อนันต์ จันทร์อ่วม 20 กอง 200 บาท


  38. คุณ ภัทรวดี ตั้งศรีสุขมีศักดิ์ 10 กอง 100 บาท


  39. คุณ จุฑารัตน์ 50 กอง 500 บาท


  40. คุณ อุไร 10 กอง 100 บาท


  41. คุณ พันเลิศ พันธ์กอง 10 กอง 100 บาท


  42. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  43. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  44. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 51 บาท


  45. คุณ Aki_p 2.5 กอง 25 บาท


  46. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  47. คุณ ภัคจิรา ธรรมธราธาร 10 กอง 100 บาท


  48. คุณ จิรารัตน์ บุญชัย 10 กอง 100 บาท


  49. คุณ วลัยพร ชัยสิริมั่นคง 10 กอง 100 บาท


  50. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  51. คุณ สุวิดา งามสิริภัทร 10 กอง 100 บาท


  52. คุณ ดลพิชิต ประภูชะเนย์และครอบครัว 4 กอง 40 บาท


  53. คุณ ใจทิพย์ คิมหันต์ 10 กอง 100 บาท


  54. คุณ อนัตชา สรรเสริญ 5 กอง 50 บาท


  55. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 บาท


  56. คุณ THANATHIP 10 กอง 100 บาท


  57. คุณ THANES 1.5 กอง 15 บาท


  58. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  59. คุณ SOMSAK 10 กอง 100 บาท


  60. คุณ บูรณ์มา ดูนอาจ 10 กอง 100 บาท


  61. คุณ วิลาสินี คิดการ พร้อมครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  62. คุณ สุวิทย์- คุณ ต่อมแก้ว รัตนเกตุ 10 กอง 100 บาท


  63. คุณ สันต์ฤทัย รัตนเกตุ 20 กอง 200 บาท


  64. คุณ จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงศ์ 10 กอง 100 บาท


  65. คุณ กาญจน์ธีรา โพธิ์จิตติชัย 2 กอง 20 บาท


  66. คุณ THANATNICH 10 กอง 100 บาท


  67. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  68. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  69. คุณ NATTAPON 5 กอง 50 บาท


  70. คุณ ธมภร กวดขันธ์ - ศราวุธ อินทจันทร์ จำนวน 20 กอง 200 บาท


  71. คุณ ลัลลนา ม่วงงาม และครอบครัว จำนวน 10 กอง 100 บาท


  72. คุณ THANES จำนวน 1.5 กอง 15 บาท


  73. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  74. คุณ ATHITTAYA 10 กอง 100 บาท


  75. คุณ PHAKJIRA 2 กอง 20 บาท


  76. คุณ JATURAPAT 3 กอง 30 บาท


  77. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  78. คุณ MARTIN 20 กอง 200 บาท


  79. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  80. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  81. คุณ ณัฐรินทร์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  82. คุณ ชวรีย์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  83. คุณ ธัญรัศน์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  84. คุณ ธนาเศรษฐ์ เกตุวงษา 10 กอง 100 บาท


  85. ดช. วีรภัทร บัวแก้ว 10 กอง 100 บาท


  86. ดช. ปัณณวรรธ บัวแก้ว 10 กอง 100 บาท


  87. ดช. พัธดล ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  88. คุณ สิริพร ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  89. คุณ นพดล ศรีอินทร์ 10 กอง 100 บาท


  90. คุณ ยุพดี สตารัตน์ 40 กอง 400 บาท


  91. คุณ ศันสนีย์ สตารัตน์ 20 กอง 200 บาท


  92. คุณ สมศักดิ์ สตารัตน์ 20 กอง 200 บาท


  93. คุณ รัฐกร คำมา 10 กอง 100 บาท


  94. คุณ สาวิณี สตารัตน์ 10 กอง 100 บาท


  95. คุณ WILAILAK 6 กอง 60 บาท


  96. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  97. คุณ ฐานทัต-คุณ ฐปนนท์ ทวีเดช 2 กอง 20 บาท


  98. คุณ สินิทธา-คุณ วชิรศิริ ทวีเดช 2 กอง 20 บาท


  99. คุณ นิตยา บุญมาเวียงและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  100. คุณ สุชาดา ย้อยบุญมา 10 กอง 100 บาท


  101. คุณ นพดล ส่งแสง และครอบครัว 30 กอง 300 บาท


  102. คุณ SOMJIT 1 กอง 10 บาท


  103. คุณ นาตยา เหล่าสมาธิกุล 20 กอง 200 บาท


  104. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  105. คุณ กาญจนา 16 กอง 160 บาท


  106. คุณ พัชรินทร์ 10 กอง 100 บาท


  107. คุณ cin 10 กอง 100 บาท


  108. คุณ NIWAT 2 กอง 20 บาท


  109. คุณ WILAILAK 1 กอง 10 บาท


  110. คุณ คุ้มเกรง 20 กอง 200 บาท


  111. คุณ WISSANU 2 กอง 20 บาท


  112. คุณคณพศ 50 กอง 500 บาท


  113. คุณต่อกิจ 25 กอง 250 บาท


  114. คุณ NATTHAKORN 15.6 กอง 156 บาท


  115. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  116. คุณ NIWAT 1 กอง 10 บาท


  117. คุณ cin 30 กอง 300 บาท


  118. คุณ ศตพล 90 กอง 900 บาท


  119. คุณเอกราชและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  120. ครอบครัวประยูรศักดิ์ 300 กอง 3000 บาท


  121. ครอบครัวอยู่ประเสริฐ 10 กอง 100 บาท


  122. คุณดวงเดือน ศาสตรภัทร 50 กอง 500 บาท


  123. คุณถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ 50 กอง 500 บาท


  124. คุณ PHANUMARS 10 กอง 100 บาท


  125. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 กอง 10 บาท


  126. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  127. คุณ NIWAT 1.5 กอง 15 บาท


  128. คุณ PRATIYARN 1 กอง 10 บาท


  129. คุณ NARIN 2 กอง 20 บาท


  130. คุณ ANIRUTE 10.8 กอง 108 บาท


  131. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  132. คุณ PUTTARAWAD 5 กอง 50 บาท


  133. คุณ ศุภศิษฏ์ คุ้มเมฆ 30 กอง 300 บาท


  134. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  135. คุณ รุจิวรรณ ผลันชัย 100 กอง 1000 บาท


  136. คุณ AMARAPORN 50 กอง 500 บาท


  137. คุณ เสาวลักษณ์ ลือวัฒนา 30 กอง 300 บาท


  138. คุณ THANES 2 กอง 20 บาท


  139. คุณ มารศรี เกตุสีระ 15 กอง 150 บาท


  140. ชรินทร มหาวังและนายอารยันต์ จุงจิตรดำรงค์ 12 กอง 120 บาท


  141. คุณ อัญชนา รุ่งรัตนไตร 10 กอง 100 บาท


  142. คุณ มาลี เบญจพรชัย 10 กอง 100 บาท


  143. คุณ พวรเพ็ญ ศรีวัฒนประยูร 10 กอง 100 บาท


  144. คุณ รัตนา จิรบวรวิสุทธิ์และครอบครัว 30 กอง 300 บาท


  145. คุณ ละเอียด เอี่ยมปี อุทิศให้ นายประดับเอี่มปี 10 กอง 100 บาท


  146. คุณ ประพล ผลผดุงเจริญ 10 กอง 100 บาท


  147. คุณหัสดี เสนา 20 กอง 200 บาท


  148. คุณ วรัญญา ภิญโญ 10 กอง 100 บาท


  149. คุณ วรเชษฐ์ รุ่งโรจน์กิจไพศาล 10 กอง 100 บาท


  150. คุณ เพชรา แก้วก่าและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  151. คุณ ศรีไพร ศุภสุขและครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  152. คุณ วัฒนา วงศ์สงวน 10 กอง 100 บาท


  153. คุณ อนุสรณ์ เกินวงศ์ 15 กอง 150 บาท


  154. คุณ ณัฐภูมิ สะศรีภาคย์และครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  155. คุณ กฤษฏา ปาละวัน 10 กอง 100 บาท


  156. คุณ เฉลิมชาติ ถิรวุฒิ 10 กอง 100 บาท


  157. คุณ โอภาส แก้วสะอาด 10 กอง 100 บาท


  158. คุณ วีระวัชร์ จันทร์รุณและครอบครัว พร้อมคณะ 19.25 กอง 190.25 บาท


  159. คุณ พิลัยยา โภชนา 1,000 กอง 10,000 บาท


  160. คุณ Kanthanan 50 กอง 500 บาท


  161. คุณ เสาร์วันนีย์ ฤกษ์อนันต์ 10 กอง 100 บาท


  162. คุณ สาวิกา ศุภดีเลิศมงคล 100 กอง 1000 บาท


  163. คุณ PrinceSlumboy 8.5 กอง 85 บาท


  164. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  165. คุณ NATTHIDA 5 กอง 50 บาท


  166. คุณ tharathan 5 กอง 50 บาท


  167. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  168. คุณ วรรณิดา 30 กอง 300 บาท


  169. คุณ SOMJIT 3 บาท


  170. คุณ Venus Violin 100 กอง 1,000 บาท


  171. คุณ วรรณนิษา หมวดคงจันทร์ 100 กอง 1,000 บาท


  172. คุณ NIWAT 1.6 กอง 16 บาท


  173. คุณ hazepokemon 10 กอง 100 บาท


  174. กลุ่มเพื่อนรักษ์ดี ญาติธรรม และ กัลยาณมิตร 10 กอง 100 บาท


  175. คุณ ชมเชษฐ์ จรัสกร 100 กอง 1000 บาท


  176. นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 100 กอง 1000 บาท


  177. คุณ กัลยดา กลั่นบางแก้ว 100 กอง 1000 บาท


  178. คุณ นทีสีทันดร 10 กอง 100 บาท


  179. คุณ PHANTHEP 1 กอง 10 บาท


  180. คุณ araikunja 10 กอง 100 บาท


  181. คุณ จริยา ชูตระกูลทรัพย์ 10 กอง 100 บาท


  182. คุณ สมเกียรติ ปรารภ 10 กอง 100 บาท


  183. คุณ คณิตสร เลาหวิต 10 กอง 100 บาท


  184. คุณ ชญาพิม สุรินทร์ 10 กอง 100 บาท


  185. คุณ มะลิ 88.65 กอง 886.50 บาท (จากออสเตรเลีย)


  186. สายคุณอุทัยรัตน์ (บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)) 180 กอง 1800 บาท


  187. คุณ SUCHADA 2 กอง 20 บาท


  187. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  188. คุณ สิริกร 30 กอง 300 บาท


  189. คุณ PHATPRAPAP 20 กอง 200 บาท


  190. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  191. สายบุญคุณวีระชัย และผู้ร่วมบุญ จ.จันทบุรี 2600 กอง 26000 บาท


  192. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  193. คุณ Watcharit Khunaroop 40 กอง 400 บาท


  194. คุณ ธรรมวิวัฒน์ 2 กอง 20 บาท


  195. คุณ CHANCHAI 3 กอง 30 บาท


  196. คุณ นายบุญเยี่ยม จันทร์ยาง 20 กอง 200 บาท


  197. คุณ ดวงฤทัย วาระศรี 10 กอง 100 บาท


  198. คุณ กาญจนา นันทวรรณ และครอบครัว 10 กอง 100 บาท


  199. คุณ วรภัทร วงศ์ธิดา 20 กอง 200 บาท


  200. คุณ ศุภิศรา เกียรติคณารัตน์ 100 กอง 1000 บาท


  201. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 กอง 50 บาท


  ยอดรวมกองผ้าป่าในบัญชีที่แจ้งโอนมาคือ 66,897.27 บาท ได้ดอกเบี้ย 57.57 บาท รวมยอด 66,954.84 และปัจจัยที่ผู้จะร่วมบุญจะนำมาให้อีก 36,000 บาท ดังนั้นยอดรวมของผ้าป่าทั้งหมดในวันปิดบัญชีคือ 102,955 บาท อัพเดท 31/3/57


 5. #115
  เรียนญาติธรรม กัลยาณมิตร ทุกท่าน


  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ทางคณะฯ ถวายผ้าป่า 8 เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยปัจจัยทุกบาท ทุกสตางค์ ถวายให้แก่โครงการก่อสร้างพระอุโบสถและบูรณะพระประธาน วัดป่าคา ยอดผ้าป่าทุกสายคือ 433,075 บาท ครับ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับญาติธรรม กัลยาณมิตร ทุกท่านที่ได้ร่วมเจริญมหากุศลร่วมกันครับ


  ทางวัดป่าคายังคงต้องการรับบริจาคปัจจัยเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกจำนวนมาก ดังนั้นหากญาติธรรม กัลยาณมิตรท่านใดต้องการร่วมสร้างกุศลสามารถโอนปัจจัยเข้าร่วมได้ที่ เลขบัญชี 5150329240 ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเป็น 3 ท่าน มีพระสมจิตร ใจเย็น และ นาย ไพโรจน์ หวลธรรม และ นาย อมรินทร์ ดีคำวงค์
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย were : 04-17-2014 เมื่อ 12:02 PM

ถ้าท่านชอบใจก็ไลค์ โลด...
หน้า 12 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2101112

ป้ายกำกับของกระทู้นี้

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ ปิด
 • HTML สถานะ ปิด