วิปัสสนากรรมฐาน (ภาคปฏิบัติ)
บรรยายโดย อ.วรรณสิทธิ์ ไวทยะเสวี