อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒๕ / ๒๕๕๗ จำนวน ๔๗ รูป
ระหว่าง วันที่ ๕-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗