เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 อาตมาภาพได้ปรับปรุงเว็บไซต์นิทานธรรมะเสร็จ

จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยติชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาต่อไป

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร

ลิงค์เว็บไซต์
http://www.phrasomrak.com