เรื่องการถวายของขึ้นหิ้งพระ

กระทู้: เรื่องการถวายของขึ้นหิ้งพระ

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. Red face เรื่องการถวายของขึ้นหิ้งพระ

  การถวายของขึ้นหิ้งพระ หรือ ขึ้นศาลพระภูมิ
  หากเราเป็นคนซื้อ แล้วให้คนในบ้านขึ้นถวายแทน
  แบบนี้เราจะได้ผลบุญมั๊ยค่ะ หรือใครถวายใครได้

  ขอบคุณค่ะ
   
 2. รูปส่วนตัว D E V

  D E V said:
  สวัสดีครับ คุณธิบดี บุญมี

  บุญ คือความดีงามซึ่งช่วยขัดเกลากิเลสให้จิตใจผ่องใสดีงาม
  เมื่อมีเจตนาที่จะกระทำความดีประการต่างๆ....กุศลจิตย่อมเกิดขึ้น
  และเมื่อได้กระทำความดีประการต่างๆ นั้นสำเร็จเสร็จสิ้นลง
  บุญนั้นก็ย่อมสำเร็จดังเจตนาที่ตั้งขึ้นนั้นเองครับ

  การที่เรามีเจตนาจะกระทำบุญ
  และได้มีการตระเตรียมสิ่งต่างๆ ไว้แล้ว
  เพียงแต่อาจจะติดขัดบางประการ
  จึงจำเป็นต้องฝากให้ผู้อื่นช่วยสานต่อให้สำเร็จ
  ก็เท่ากับทั้งผู้ฝากและผู้รับฝาก
  ได้มีส่วนร่วมช่วยกันการกระทำบุญนั้นให้สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดี
  บุญได้เกิดขึ้นแล้วด้วยสภาพจิตใจที่ดีงามของทั้งสองฝ่ายนั้นเองครับ

  อย่างไรก็ตาม
  หากพอจะกระทำได้ด้วยตนเองบ้าง
  แม้จะบางครั้งก็คงจะดีนะครับ
  เพราะการที่ได้กระทำด้วยตนเองบ้าง
  สภาพจิตใจก็ย่อมจะผ่องใสและปีติยินดียิ่งขึ้น
  ที่ได้กระทำด้วยตนเองครบทั้ง 3 ทาง
  ทั้งมโนกรรม (มีจิตใจที่ดี เจตนาที่ดี)
  วจีกรรม (เปล่งวาจาสรรเสริญคุณ ฯลฯ เป็นต้น หรือแม้พูดในใจ)
  และกายกรรม (แสดงความนอบน้อมด้วยกาย)

  อนุโมทนาครับ

  เดฟ

  สรณะคือพระรัตนตรัย
   
 3. รูปส่วนตัว D E V

  D E V said:
  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔
  อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

  ๗. อสัปปุริสทานสูตร

  [๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้
  ๕ ประการ
  เป็นไฉน คือ
  อสัตบุรุษย่อมให้โดยไม่เคารพ ๑
  ให้โดยไม่อ่อนน้อม ๑
  ไม่ให้ด้วยมือตนเอง ๑
  ให้ของที่เป็นเดน ๑
  ไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้ ๑
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล ฯ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้
  ๕ ประการเป็นไฉน คือ
  สัตบุรุษย่อมให้โดยเคารพ ๑
  ให้โดยอ่อนน้อม ๑
  ให้ด้วยมือตนเอง ๑
  ให้ของไม่เป็นเดน ๑
  เห็นผลที่จะมาถึงให้ ๑
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล ฯ
  จบสูตรที่ ๗


  http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=4014&Z=4023&pagebreak=0

  เดฟ

  สรณะคือพระรัตนตรัย
   
 4. ขอบคุณสำหรับข้อมูล และ คำแนะนำที่ดีนะค่ะ ����
   
 5. Admax said:
  สาธุ พี่เดฟ
  ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
  ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
  รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
  การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ
   
 6. คนของแผ่นดิน said:
  สาธุครับ คุณเดฟ