เทศน์มหาชาติ-ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปางขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว

วันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
งานเทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว เป็นงานบุญประเพณีที่ชาวไทยพุทธนิยมถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ในช่วงออกพรรษาของทุกๆปี เพื่อการสั่งสมบุญกุศลให้กับตนเองและอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
ในปีนี้ วัดเกาะวาลุการาม ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันเวลาดังนี้
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ )
- เทศน์มหาชาติมหากุศล
เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๑๑ รูป

เวลา ๐๘.๓๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหากุศล
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๒.๐๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหากุศลต่อ เสร็จแล้วพระสงฆ์
สวดคาถาพัน ๓ ธรรมมาส
เวลา ๑๙.๓๐ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา (เสร็จพิธี)
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ )
- พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๒๐ รูป

เวลา ๐๙.๐๐ พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ออกรับบิณฑบาตร รอบอุโบสถวัดเกาะฯ
เวลา ๑๐.๐๐ พิธีบรรจุพระบรมพระสารีริกธาตุ และ แผ่นทองในพระพุทธรูปที่สร้างใหม่
เวลา ๑๐.๓๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
ดังนั้น จึงเจริญพระพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน เทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว –
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามห้องกองงานเลขานุการ โทร. ๐๕๔ - ๒๑๗๕๒๘ , ๐๕๔ - ๓๒๓๔๒๖
www.watkoh.com

ประชาชนชาวลำปาง ทำบุญวันออกพรรษา

และนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของประชาชน ที่ทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา ในปีที่ผ่านๆมา ที่วัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลำปาง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. O8I-68I72OO