สาส์นธรรมคำพร 2560
จากท่านหลวงโย
มอบแด่สมาชิกเว็บไซต์วัดเกาะวาลุการาม
และดีเจเสียงธรรมทุกท่านคลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด