Group Blog : บันทึกการปฏิบัติเพื่อละราคะเมถุน ปี ๒๕๖๑ สมัยที่ได้พบเจอพระอรหันต์

กระทู้: Group Blog : บันทึกการปฏิบัติเพื่อละราคะเมถุน ปี ๒๕๖๑ สมัยที่ได้พบเจอพระอรหันต์

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. Admax said:
  จากที่หลวงตามหาบัวเทศนา ทำให้เรารู้ว่า เรามันแค่ฝุ่น สิ่งที่มีไม่พอจะเห็นธรรมได้แม้สักนิดเดียว
  ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
  ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
  รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
  การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ
   
 2. Admax said:
  ม้างกายแยกเห็นธาตุ เหลือธาตุเห็นอนัตตา ไม่ยังกายเห็นเวทนา ตัวรู้เวทนาคือจิต ละสุขที่เนื่องด้วยกาย-น้อมใจไปสุขที่เนื่องด้วยใจเห็นจิต จิตตั้งมั่นอยู่จิตไม่หวั่นไหวสัดส่ายตามสมมติของปลอมเห็นจิตสังขาร จิตตายหลุดไปเหลือจิตเดิมแท้ จิตวางเฉยต่อสังขารขันธ์แยกแสดงตนเห็นธรรมกิเลสนิวรณ์ สลัดนิวรณ์ฺหลุดออกกิเลสรวมกันเห็นอวิชา รู้ตัวอวิชาเห็นสัจจะถอนอวิชาออก บรรจบครบ 1 คราวเกิดวิปัสสนาญาณ ตัดกายได้โสดาบัน น้อมไปเวทนาได้สกิทาคามี สลัดทิ้งจิตปลอมได้อนาคามี สิ้นซึ่งสมมติของปลอมบรรลุธรรม
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Admax : 11-25-2018 เมื่อ 02:11 AM
  ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
  ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
  รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
  การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ
   
 3. Admax said:
  ..
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Admax : 11-25-2018 เมื่อ 02:09 AM
  ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
  ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
  รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
  การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ