พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

กระทู้: พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
  พระสกุลาเถรี
  เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีทิพยจักษุ
  พระสกุลาเถรี เกิดในตระกูลพราหมณ์ ผู้มีฐานะอยู่ในขั้นมหาเศรษฐี บิดามารดาตั้งชื่อว่า
  “สกุลา” เป็นผู้มีจิตศรัทธาน้อมไปในการบรรพชาอันเป็นผลมาจากบุญกุศลเก่าในอดีตชาติอยู่
  แล้ว

  ออกบวชเพราะเบื่อโลก
  ครั้นเมื่อ พระบรมศาสดา เสด็จเที่ยวจาริกเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ไปตามคามนิคมน้อย
  ใหญ่ต่าง ๆ ยังหมู่สัตว์ทั้งหลายให้บรรลุมรรคผล ตามอุปนิสัยอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละคน
  เสด็จมายังพระนครสาวัตถี ประทับ ณ พระมหาวิหารเชตวันที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย
  นางได้เห็นพระบรมศาสดาผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี
  แล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใส ได้แสดงตนเป็นอุบาสิกา ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
  ต่อมาภายหลัง ได้ฟังธรรมในสำนักของพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วเกิดความสลดใจใน
  โลกสันนิวาส จึงได้ออกบรรพชาในสักของภิกษุณี อุตส่าห์บำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาไม่นานนัก
  ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล พร้อมทั้งวิชชา ๓ และอภิญญา ๖


  ได้รับการยกย่องเป็นเลิศทางทิพยจักษุ
  พระสกุลาเถรี เมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์
  ทั้งหลาย มีทิพพจักขุญาณ ทิพพโสตญาณ และบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เป็นต้น
  ทั้งนี้ ก็ด้วยอานิสงส์จากอดีตชาติ ครั้งพระศาสนาพระพุทธเจ้านามว่า กัสสปะ นางได้
  บวชเป็นปริพาชิกา คือ นักบวชนอกพระพุทธศาสนา นางได้จุดประทีบโคมไฟถวายบูชาพระ
  เจดีย์ของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศรัทธาเลื่อมใส จึงเป็นผลส่งให้นางมีความชำนาญใน
  ทิพพจักขุญาณ สามารถมองทะลุฝา ทะลุกำแพง และภูเขาได้ตามความปรารถนา
  ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงประกาศยกย่องพระสกุลาเถรีนี้ไว้ในตำแหน่ง
  เอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

  วิชชา ความรู้แจ้ง ความรู้วิเศษ มี ๓ คือ
  ๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้
  ๒. จุตูปปาตญาณ ความรู้จุติและอุบัติเกิดของสัตว์ทั้งหลาย
  ๓. อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำอาสวะให้สิ้น  ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.84000.org/one/2/08.html

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

  อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุค่ะ

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 3. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

  เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระสกุลาเถรี
  เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
  ให้เสียงโดย : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

  ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วเกิดกุศลจิตทุกท่านค่ะ
  ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย hiphoplanla
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Butsaya : 06-02-2012 เมื่อ 08:20 AM

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา