ลองตอบสักตั้งซินะ
จิต
รอรับแห้วจากทั่นยายที่บ้านนะครับ