นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

กระทู้: นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
  นางสุปปิยา
  เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

  นางสุปปิยา เกิดในตระกูลหนึ่ง ในกรุงพาราณสี เมื่อเจริญวัยแล้วได้สามีผู้มีฐานะใกล้
  เคียงกัน นางเป็นผู้มีอุปนิสัยศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่
  ต่อมา เมื่อพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นบริวาร เสด็จจาริกไปยังกรุงพาราณสี
  นางได้ทราบข่าวการเสด็จมาจึงเข้าเฝ้าพร้อมกับพุทธบริษัทอื่น ๆ ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้
  บรรลุโสดาปัตติผล
  วันหนึ่งนางได้ไปฟังธรรมที่วัด และก่อนที่จะกลับบ้านได้เดินเยี่ยมเยือนพระภิกษุภายใน
  วัดนั้น พบพระภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง ได้ถามอาการของท่านแล้วจึงถามต่อไปว่า:-
  “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระคุณเจ้าต้องการสิ่งใดบ้าง ?”
  “อุบาสิกา อาตมาต้องการอาหารที่มีเนื้อจ้ะ”
  “เอาเถาะ พระคุณเจ้า ดิฉันจะจัดมาถวายตามที่พระคุณเจ้าต้องการ”
  เฉือนเนื้อตัวเองถวายพระ
  วันรุ่งขึ้น นางได้ใช้ให้ทาสีไปหาซื้อเนื้อที่ตลาด ปรากฏว่าวันนั้นทั่วทั้งตลาดไม่มีเนื้อ
  เหลืออยู่เลย นางทาสีจึงกลับมามือเปล่า อุบาสิกาเมื่อไม่มีเนื้อจะปรุงอาหารถวายพระก็ร้อนใจ
  ว่า:-
  “เราได้บอกกับพระคุณเจ้าไว้ว่า จะจัดอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อมาถวาย ถ้าเราไม่มีส่งไป
  พระคุณเจ้าก็จะลำบาก ควรที่เราจะส่งเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งไปถวาย”
  เมื่อนางคิดดังนั้นแล้วก็เข้าไปในห้อง ใช้มีดเฉือนเนื้อที่ขาของตนเองออกมาก้อนหนึ่ง
  แล้วส่งให้นางทาสีจัดการปรุงอาหาร พร้อมทั้งสั่งให้นำไปถวายพระคุณเจ้าที่วัด ถ้าพระคุณเจ้า
  ถามถึงก็ให้บอกว่าอุบาสิกาเป็นไข้
  นางทาสีก็ทำตามที่อุบาสิกาผู้เป็นนายสั่งทุกประการ
  พระบรมศาสดาเมื่อทรงทราบว่านางสุปปิยาไม่สบาย ครั้นวันรุ่งขึ้นจึงพร้อมด้วยภิกษุ
  สงฆ์เป็นบริวารเสด็จไปยังบ้านของนางสุปปิยาอุบาสิกา นางเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จ
  มา ได้ปรึกษากับสามีว่า ตนไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าถวายการต้อนรับได้ ขอให้สามีจัดการกราบทูล
  อาราธนาพระบรมศาสนาให้ประทับนั่ง ณ ที่อันควรแล้วถวายพระกระยาหาร
  พระบรมศาสดา เสด็จมาถึงบ้านของนางสุปปิยา ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่จัดไว้แล้ว
  ตรัสถามถึงนางสุปปิยาว่า:-
  “อุบาสก นางสุปปิยาไปไหน ?”
  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางเป็นไข้นอนอยู่ในห้อง พระเจ้าข้า”
  “จงเรียกนางมาเถิด อุบาสก”
  นางสุปปิยา นอนอยู่ในห้องได้ยินพระพุทธดำรัสที่ตรัสกับสามีโดยตลอดจึงคิดว่า “พระ
  บรมศาสดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง คงจะทรงทราบเหตุ
  เรื่องราวของเราแล้วจึงรับสั่งเรียกหา” เมื่อคิดดังนี้แล้ว เกิดปีติปราบปลื้มลืมความเจ็บปวด จึงรีบ
  ลุกขึ้นจากเตียง โดยเร็วด้วยหวังจะเข้าเฝ้า ทันใดนั้น เหตุอัศจรรย์อันเกิดจากพุทธานุภาพ บาด
  แผลที่ขาของนางก็หายสนิท ผิวราบเรียบไม่มีร่องรอยของบาดแผล ผิวพรรณผ่องใสยิ่งกว่าเดิม
  นางยิ่งเกิดปีติศรัทธามากขึ้น รีบจัดแจงแต่งกายเรียบร้อยแล้วออกมาเข้าเฝ้า กราบถวายยังคมด้วย
  เบญจางคประดิษฐ์แล้วนั่ง ณ ที่อันควรแก่นตน
  พระพุทธองค์ทรงพระดำริว่า “อุบาสิกานี้ไม่สบายด้วยเหตุอุไรหนอ” ดังนี้แล้วจึงได้
  ตรัสถาม นางสุปปิยา ก็ได้กราบทูลเรื่องราวที่ตนกระทำทั้งหมดให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบ


  ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์
  พระบรมศาสดาครั้งเสร็จกิจแล้วเสด็จกลับพระวิหารรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วทรงตำหนิ
  ภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างมากแล้ว ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
  ต่อมาพระบรมศาสดาขณะประทับอยู่ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร เมื่อทรงสถาปนา
  อุบาสิกาทั้งหลายในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ทรงปรารภอุปนิสัยศรัทธาของนางสุปปิยาแล้ว ได้ทรง
  สถาปนานางไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่า อุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
  เนื้อที่ภิกษุฉันไมได้ ๑๐ อย่าง
  ๑. เนื้อมนุษย์
  ๒. เนื้อช้าง
  ๓. เนื้อม้า
  ๔. เนื้อสุนัข
  ๕. เนื้องู
  ๖. เนื้อราชสีห์
  ๗. เนื้อหมี
  ๘. เนื้อเสือโคร่ง
  ๙. เนื้อเสือดาว
  ๑๐. เนื้อเสือเหลือง

  สัตว์ที่ภิกษุไม่ควรฉัน ๔ ประเภท
  ๑. สัตว์ที่เห็นเขาฆ่า
  ๒. สัตว์ที่ได้ยินเขาฆ่า
  ๓. สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าให้ฉัน
  ๔. สัตว์ที่เลี้ยงไว้เอง
  ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.84000.org/one/4/07.html

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

  เอตทัคคะ หมวดอุบาสิกา - นางสุปปิยา
  เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
  ให้เสียงโดย : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

  ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วเกิดกุศลจิตทุกท่านค่ะ
  ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย hiphoplanla
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Butsaya : 06-02-2012 เมื่อ 08:28 AM

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา